Phetolelo e ka ra gore serutwa ka kakaretšo, dipoelo tša phetolelo, tšeo e lego sengwalwa goba setšweletšwa (puku, pego, sereto, bj.bj.), goba gape le tiro ya go tšweletša setšweletšwa, ka gona re bolela ka tiro ya go fetolela. Tshepedišo ya phetolelo e direga magareng ga dipolelo tše pedi ge motho a fetola sengwalwa ka polelo ya mathomong go ya go sengwalwa ka leleme le lengwe (e fetotšwe go tšwa go Munday 2008).

Ditaodišophelo tša bafetoledi ba profešenale:

Brenda Nomadlozi Bokaba: Mošomimogolo wa tša Maleme wa Sezulu

Mangwalo a dithuto: BA; Onase ya BA, MA (Thutamaleme); Setifikeiti sa Train-the-trainer

Ke šomile bjalo ka morutiši Sekolong sa go Phagama sa Mamelodi le sa Hofmeyr ke ruta maleme. Ke šomile gape bjalo ka mofahloši wa maleme Yunibesithing ya Vista, Khamphaseng ya Mamelodi (Ga bjale ke Yunibesithi ya Pretoria). Ga bjale, ke thwetšwe bjalo ka Kolonele ya Maphodisa a Afrika Borwa ka go Lekala la Taolo ya Maleme. Ke Molaodi wa karolo yeo, maikarabelo a ka a akaretša le go se tlogele go laola karolo ka go Maleme a SeAfrika, Seisimane,Seburu le Maleme a ka Ntle.

Gape ke hlokometše tekanyetšo ya ngwaga ya karolo ye. Ke dira gape diprotšeke tša mabapi le Tlhahlo ya Maleme. Gape ke monolofatši/mohlahli ka go Lenaneo la go Ithuta la Tlhabollo ya Bolaodiphethiši bja SAPS. Ke na le bokgoni bjo bontši bjo ke bo hweditšego ka go šoma mafelong a go fapana go akaretša bokgoni bja go gatiša bjo ke bo hweditšego ka go Setheo sa Tlhabollo ya Thuto sa Gauteng, moo re bego re hlama Mananeo a go Ithuta a Kgoro ya Thuto. Bjalo ka mofetoledi wa go itšhomela, ke fetoletše, ka rulaganya, ka lekola le go thuša ka go ngwala dipuku, mo maemong ka moka a Sezulu e bile ke šomile le bagatiši ba go fapana le dikhamphani tša go gatiša.​