Mmeakanyi wa maleme e dira mešomo ka moka yeo maikemišetšo e lego go fetola maitshwaro ka go tša maleme mo setšhabeng. Mehuta ya peakanyo e akaretša, magareng ga e mengwe: peakanyo ya maemo, yeo e akaretšago maitapišo ka moka go fetola tšhomišo le mošomo wa polelo ka go setšhaba se itšeng; peakanyo ye e hlomphegago, yeo e lego mabapi le go hlola motheo o mokaone wa monagano go thekga pholisi ya maleme le peakanyo; le peakanyo ya mantšu, yeo e akaretšago ditiro ka moka tša go fetola sebopego sa ka gare goba mmele wa polelo ka go hlama dipuku tša popopolelo, dipukuntšu, bj.bj. (e fetotšwe go tšwa go Mestrie 2009).

Ditaodišophelo tša babeakanyi ba maleme ba profešenale:

Anne-Marie Beukes

Vic Webb

Neville Alexander