Re go amogetše go websaete ya rena ya Lefapha la Thutamaleme, le lengwe la baetapele ka go karolo ya thutamaleme le tlhahlo ya bafetoledi, bahlatholli le barulaganyi.

Mo re go fa tshedimošo ya bjale ka ga diteng tša mananeo a rena le bašomi bao ba abago, gammogo le dintlha tša boikgokaganyo le dintlha tše dingwe tšeo go lego bohlokwa gore di tsebjwe ka ga Lefapha la rena.

Lefapha le bona morero wa lona o hlama temošo e bohlokwa ka ga bohlokwa bja tsebo yeo e tseneletšego ya ditsela tšeo polelo le dingwalwa di šomago ka gona bjalo ka dikarolo tše bohlokwa tša poledišano yeo e atlegilego, ka go hlahla baithuti go ikgokaganya ka polelo le dingwalwa go dira dinyakišišo ka go mehuta ya go fapana ya dirutwa go ba matlafatša bjalo ka bašomiši ba polelo.​​​​​