Thutamaleme ke eng?

Thutamaleme ke go ithuta saense ya tša polelo. Ka go Thutamaleme re ithuta dihlogo tšeo di Kgahlišago kudu: E ka ba polelo e tšwa kae? E ka ba polelo e bopilwe bjang? E ka ba re boloka le go fihlelela polelo bjang ka gare ga mabjoko a rena? E ka ba polelo e fetoga bjang ge nako e ya pele? E ka ba re šomiša bjang polelo ka go lefase la nnete? Re kwešišana bjang? Le tše dingwe…

Lefapha la rena le beilwe ka tsela ya moswanoši go akaretša dinyakwa tša baithuti bao ba nago le kgahlego ka go teori le tšhomišo ya polelo. Lefapha la Thutamaleme ke lefapha leo le hlokometšego tikrii ya Tšhomišo ya Polelo ya BA. Dirutwa tšeo di hlamago karolo ya tikrii ye di beakantšwe go ka ruta bokgoni bja go swana le thulaganyo ya polelo, phetolelo, tlhathollo le nyakišišo. Baithuti ba lenaneo la tikrii ya Tšhomišo ya Maleme ya BA gape ba rutwa dirutwa tša matseno a thutamaleme, poledišano ka go ditšo tša go fapana, temošo go tša maleme, thutamaleme ya leago le thutamaleme ya monagano.

Ke mehuta efe ya menyetla ya mošomo yeo e lego gona?

Ge o phethile dithuto, baithuti ba itokišeditše go tsena mmarakeng wa mošomong bjalo ka bafetoledi, bahlatholli, babeakanyi ba tša maleme, bangwadi, barulaganyi ba dingwalwa, barutiši ba polelo goba bašomi ka tša polelo.

E ka ba go a kgonega gore o ithute Thutamaleme mo maemong a tikrii ya bobedi?

EE. Mo maemong a tikrii ya bobedi, ditikrii tša rena tša onase le mastase ka go Tšhomišo ya Maleme tšeo di tsepeletšego go Dithuto tša Phetolelo, Thulaganyo ya Dingwalwa le Tlhathollo. Re aba ditikrii tša ka morago ga tikrii ya mathomo tše di latelago:

· Onase ka go Tšhomišo ya Maleme (nako ye e tletšego goba nako ya ka morago ga mošomo)

· Mastase ka go Tšhomišo ya Maleme

· Bongaka ka go Tšhomišo ya Maleme

Nka ikgokaganya bjang le Lefapha la Thutamaleme ka UJ?

O amogetšwe go founela Ms Trudie Strauss at +27 11 559 2694 goba o ka romela emeile go trudis@uj.ac.za.

Nka hwetša kae fomo ya kgopelo?

O ka ikgokaganya le Senthara ya Boingwadišo ya Yunibesithi ya Johannesburg mo go +27 11 559 4555. Difomo tša kgopelo di hwetšagala gape mo go websaete ya UJ: www.uj.ac.za.

Ke swanela ke go dira kgopelo ya dithuto tša tikrii ya Tšhomiso ya Maleme ya BA neng?

Baithuti ba boditšhabatšhaba ba swanetše go dira dikgopelo pele ga 31 Phato. Letšatšikgwedi la go tswalela la dikgopelo tše dingwe ke 31 Diphalane.