Bašomi ka Polelo ba dira mešongwana ya go fapana yeo e amango le polelo ya go swana le thulaganyo ya sengwalwa, phetolelo le tlhathollo go ya go tlhabollo ya mareo le tlhamo ya dipukuntšu. Serutwa sa Tšhomišo ya Maleme 3 se ikemišeditše go go fa ditlhahli tše bohlokwa tša profešenale le bokgoni bjo bo bonalago ka go dikarolo ka moka tšeo di lego ka mo godimo. Mošomo wo o hlamago karolo ya serutwa se o aga le go oketša didirišwa tša motheo tša tšhomišo ya maleme tšeo di nyakegago ka go serutwa sa Tšhomišo ya Maleme 2, seo se hlamago nyakego e bohlokwa kudu go Tšhomišo ya Maleme 3. Mešongwana ya ka phapošing ke ya tlwaelo ka tlhago e bile e ka šomišwa go dikopanyo tša maleme tša go fapana; moo go kgonegago, baithuti ba hlohleletšwa go phetha diasamente tša tirišo ka kopanyo ya maleme a bona ao ba a ratago​​