​Lenaneo le le bopilwe ke dirutwa tše tharo tše bohlokwa (Thutamaleme, Tšhomišo ya Maleme, le Polelo) le dirutwa tša tlaleletšo (tšeo e ka ba go Maleme a mangwe goba Dirutwa tša botho tšeo o ka dikgethago). Dirutwa tša Thutamaleme le Tšhomišo ya Maleme di abiwa ka go Lefapha la Thutamaleme. Dirutwa tšeo di kgethwago tša Maleme le tša Botho di abiwa ke mafapha a mangwe ka go Fakhalithi ya tša Botho.

Ngwaga wa MathomoNgwaga wa BobediNgwaga wa BoraroDirutwa tša Dikgwedi tše Tshela
Thutamaleme 1A & B​Thutamaleme 2A & B​Thutamaleme 3A & B​ 

6

Tšhomišo ya Maleme 1A​ & BTšhomišo ya Maleme 2A & B​Tšhomišo ya Maleme 3A & B​​​​6
Polelo 1A & B*Polelo 2A & BPolelo 3A & B6
Polelo 1A & B*Polelo 1A & B4
Dirutwa tše 8 tša dikgwedi tše tshelaDirutwa tše 8 tša dikgwedi tše tshelaDirutwa tše 6 tša dikgwedi tše tshela22