Maikemišetšo a serutwa sa Tšhomišo ya Maleme sa 2 ke go go tsebiša bokgoni bjo bohlokwa kudu gore o kgone go šoma ka go lefapha la tšhomišo ya maleme. Se se akaretša go go tšweletša go mešomo ya nnete ya tšhomišo ya maleme le go go ruta bokgoni le mathaithai a mošomo wa tšhomišo ya maleme. ​

Dikgweding tše tshela tša mathomo di go tšweletša go mahlakore a go fapana a lefase leo bašomi ba tša maleme ba šomago go lona le mešongwana ya go fana le ditema tšeo e lego gore mošomi o bjalo wa tša maleme wa profešenale a ka e kgonago. Ka kgweditharo ya mathomo, tsepelelo e go kakaretšo, kudu didirišwa le bokgoni bja elektroniki tšeo o tla go di nyaka bjalo ka mošomi wa tša maleme. Ka kgweditharo ya bobedi, re tsepelela go thulaganyo le go didirišwa tšeo di hlamago karolo ya mokotlana wa morulaganyi. Ka tsela yeo, o tla itemogela kamano yeo e lego bothata yeo e lego gona magareng ga tsebo, bokgoni le (elektroniki) didirišwa.

Dikgweding tše tshela tša bobedi, o tšweletšwa go dikarolo tša tšhomišo ya phetolelo le tlhathollo. Karolo ya phetolelo e tsepeletše go phetolelo ya dingwalwa go mabaka a itšeng, go akaretša matseno go phetolelo ya dingwalwa tša kakaretšo, go šomiša maano a phetolelo le go ithuta go šoma ka didirišwa tša phetolelo tšeo di thušago ke khomphutha. Karolo ya tlhathollo e tsepeletše go tlhathollo ya mo setšhabeng. Mo o tšweletšwa go tšhomišo ya tlhathollo le go tsepelela go direrwa tša go swana le tlhathollo ya kgorotsheko, tlhathollo ya tša bongaka, tebelelo ya maitswaro ka go tlhathollo, tlhathollo ya mo lefelong le matseno a makopana go tlhathollo e kopana ya hlatlamano.