Ka go Thutamaleme 3 o tla bontšhwa teori le tšhomišo ya phetolelo, tlhathollo le thulaganyo ya sengwalwa. Ka go dikarolo tša phetolelo le tlhathollo o tla hwetša tshedimošo ka go mekgwa e bohlokwa ka go dithuto tša phetolelo le tlhathollo, ka go karolo ya thulaganyo ya sengwalwa o tla tsepelela go mollwane wa magareng ga sengwalwa sa thutamaleme le thulaganyo ya sengwalwa. Bjalo ka ge pukuntšu le mošomo wa mareo di hlama karolo e bohlokwa ya mešongwana ya letšatši ka letšatši ya mošomi ofe goba ofe wa tša maleme, re tla ela hloko gape go metheo e bohlokwa ya tlhamo ya pukuntšu le mareo. ​

Ka ntle le mekgwa ye ya teori le ya tšhomišo go phetolelo, tlhathollo le thulaganyo ya sengwalwa, o tla hwetša bokgoni ka go taolo ya dingwalwa tša elektroniki le lenaneo la khomphyutha la phetolelo. Gape re tla go tsebiša ka dikarolo tša go fapana tša phetolelo, tlhathollo le thulaganyo ya sengwalwa bjalo ka profešene.

Leswao la serutwa sa rena sa Thutamaleme 3 ke lenaneo la rena la go go ruta mošomo. Ka nako ya Ka nako ya maikhutšo a marega, o tla hwetša maitemogelo a go dira mošomo ka go mafapha a phetolelo, tlhathollo le thulaganyo ya sengwalwa. O ka kgetha lefapha leo o nyakago go tsepelela go lona: phetolelo le thulaganyo ya sengwalwa, goba tlhathollo ya ka kgorong ya tsheko. Ge o kgetha phetolelo le thulaganyo ya sengwalwa, o tla šoma ka go kantoro ya maleme. Ge o kgetha tlhathollo ya ka kgorotshekong, o tla bewa ka go kgorotsheko ya lefelo la Johannesburg. Ka mo go tšona ka moka, o tla hlokomelwa ke bafetoledi, barulaganyi ba dingwalwa le bahlatholli ba ka kgorotsheko bao ba nago le maitemogelo. Phetho ka katlego ya go rutwa mošomo e tla go fa direkoto tše bohlokwa tšeo o ka di gomaretšago go kanegelophelo ya gago ge o dira kgopelo ya mošomo ka morago ga gore o fetše dithuto tša gago: pego ka ga tiro ya mošomo wa gago, setifikeiti sa gore o tsenetše lenaneo le, ka go mabaka a phetolelo le thulaganyo ya sengwalwa, kgoboketšo ya mošomo wo o dirilego ka nako ya ge o rutwa mošomo.