Mafapha a mabedi a bohlokwa ka go thutamaleme a rutwa ka ngwaga wa bobedi Thutamaleme: Thutamaleme a Leago e rutwa ka dikgwedi tše tshela tša mathomo le Thutamaleme a Monagano ka kgwedi tše tshela tša bobedi. Thutamaleme a leago ke serutwa sa Thutamaleme seo se šoganago le kamano magareng ga polelo le setšhaba.

Thutamaleme a monagano e lebelela ditsela tšeo polelo e šomago ka gona ka go maemo a itšeng le mokgwa wo dibopego tša setšhaba di bago le khuetšo ka gona go taba ya gore batho ba šomiša polelo bjang. Kgahlanong le botšo bja setšhaba sa polelontši le ditšo tše dintši tša Afrika Borwa, serutwa se maikemišetšo a sona ke go go bontšha bohlokwa bja mollwane magareng ga polelo, setšhaba le setšo le ditsela tšeo ka tšona dipolelo le mehuta ya tšona di tsenelanago ka gona, le ditsela tšeo ka tšona dipolelo di kopanago, di kgaoganago, le laetša batho bjalo ka maloko a dihlopha tše itšeng, mohl. setšo, bong, serafe, bodumedi, selete le dihlopha tša bosetšhaba.

Thutamaleme a monagano ke lekala la thutamaleme leo maikemišetšo a lona e lego go bontšha metheo ya tša monagano yeo e kgontšhago batho go kwešiša, go tšweletša, go hwetša le go gopola polelo. Serutwa se se ikemišeditše go bontšha mahlakore a go fapana a thutamaleme ya monagano, go tloga go kamano magareng ga polelo le bjoko, e tsepeletše go bobedi go tšhomišo ya polelo yeo e senyegilego le yeo e tlwaelegilego gammogo le ditaba tše bohlokwa ka ga tšweletšo le go kgona go bolela le go ngwala polelo. Mo serutweng se ka moka, šedi ya gago e tla tsepelelwa go ditshepedišo tša monagano le maano ao a šomišwago ka go phetolelo, thulaganyo le tlhathollo; ka moka ga tšona ke mešomo ya nolofatšo ya polelo yeo e lego boima kudu yeo e ralokago karolo e bohlokwa ka go polelontši le ditšo tša go fapana ka Afrika Borwa e bile ke tšeo di hlamago karolo e bohlokwa ya tšhomišo ya polelo.