Thutamaleme e akaretša thuto ya tše dingwe tša metheo e bohlokwa kudu ya poledišano ka moka ya batho: polelo. Serutwa se go bontšha mehuta ya go fapana ya mekgwa go thuto ya polelo ya batho, go sa akaretše fela dikarolo tša medumo ya polelo, mantšu, dibopego le ditlhalošo, eupša gape le dipotšišo tša go swana le gore mekgwa ya go ngwala e ka hlangwa bjang, gore bana ba hwetša polelo bjang, le gore ke ka lebaka la eng dihlopha tša go fapana tša leago di šomiša mehuta ya go fapana ya polelo. ​

Thutapolelo e šogana le thuto ya polelo ka tsela ye e lego ka gona e bile o tla ithuta go šomiša melawana ya thutapolelo e sego fela go polelo ya Seisimane, eupša gape go maleme afe goba afe a mangwe ao o šetšego o wa bolela goba ao o sa ithutago go a bolela. Serutwa se go kgontšha gore o leboge ka botlalo gore polelo e šoma bjang le gore ka gona e tla hloma motheo o bohlokwa gore o kgone go hlahlwa go tšwelapele ka go diprofešene tše bohlokwa tša polelo, go akaretša thulaganyo ya sengwalwa, phetolelo le tlhathollo; gape e bohlokwa ka go diprofešene tše dingwe moo polelo e bapalago karolo e bohlokwa, bjalo ka go ruta, go gatiša, bokgobetšaditaba le kwalakwatšo.