Dinyakwa tša kamogelo: Dithuto tša BA goba dithuto tša go lekana le Thutamaleme le/goba Teori ya Dingwalo, bonnyane bja polelo e tee goba tsepelelo ya maleba ka go Poledišano mo maemong a ngwaga wa boraro. Baithuti bao ba tsepeletšego go Phetolelo le Thulaganyo ba swanetše go ba ba phasitše (a) bonnyane bja polelo e nngwe mo maemong a ngwaga wa bobedi le (b) molekwana wa lefapha wa phetolelo le thulaganyo.

Paka ya dithuto: ngwaga o 1 (nako ka botlalo) goba mengwaga e 2 (e sego nako ka botlalo)

Ditshenyegelo (2014): Magareng ga R23 000 le R28 000 ka ngwaga

Dintlha tša boikgokaganyo: Prof AM Beukes / Mog: 011 559 2694 / Emeile:ambeukes@uj.ac.za

Tlhalošo e kopana ya lenaneo: Lenaneo la dithuto tša ka godimo ka go Tšhomišo ya Maleme le tsepeletše go thuto ya go ikgetha, tlhahlo le dinyakwa tša nyakišišo tša bašomi ka tša maleme bjalo ka bafetoledi, bahlatholli, barulaganyi ba dingwalwa, babeakanyi ba tša maleme, bangwadi ba dikwalakwalatšo le barutiši ba maleme.

Phetolelo le tlhathollo ke dirutwa tša maleme tše boima, go hwetša tsebo le ditshepedišo tša sengwalwa, magareng ga tše dingwe, e akaretša gape tsenogare ya leago le setšo. Ka ge re šetše re filwe boima bja mešomo ye le tlhago ya tsenelano ya tšhomišo ya maleme, dirutwa tše di fana ka tekatekano ya teori, go dira mošomo le tsebo le bokgoni go tšwa go maitemogelo.

Go dithuto tše, baithuti ba swanela ke go phetha dirutwa tše hlano, tšeo di ka kgethwago go tšwa go dikgetho tša dirutwa tše di lego ka mo fase. (Ela hloko gore serutwa sa Taodišo ya Nyakišišo (LIN8X01) ke kgapeletšo.)

Taodišo ya Nyakišišo

LIN8X01

Maemo a HEQF: 8

Dikrediti tša NQF: 40

Teori ya Dingwalwa le Ditšhomišo

LIN8X02

Maemo a HEQF: 8

Dikrediti tša NQF: 20

Tšhomišo ya Maleme

LIN8X03

Maemo a HEQF: 8

Dikrediti tša NQF: 20

Peakanyo ya Maleme,Ditšhomišo le Tshekatsheko

LIN8X04

Maemo a HEQF: 8

Dikrediti tša NQF: 20

Diteori tša Thutamaleme le Ditšhomišo

LIN8X05

Maemo a HEQF: 8

Dikrediti tša NQF: 20

Teori ya Phetolelo, Tshekatsheko le Histori

LIN8X06

Maemo a HEQF : 8

Dikrediti tša NQF: 20

Tlhathollo

LIN8X07

Maemo a HEQF: 8

Dikrediti tša NQF: 20

Phetolelo ya Dingwalo le Tshekatsheko

LIN8X08

Maemo a HEQF: 8

Dikrediti tša NQF: 20

Polelontši ka go Tlhahlo le Thuto

LIN8X09

Maemo a HEQF: 8

Dikrediti tša NQF: 20

Taodišo ya Nyakišišo (LIN8X01)

Morero wa serutwa ke go ruta baithuti bokgoni bjo bo nyakegago go:

· Kgetha sererwa sa nyakišišo

· Thoma nyakišišo ka ga sererwa

· Hlaloša sererwa: go hlama potšišo/bothata bja nyakišišo

· Sephetho ka ga tsela, le go hlama maikemišetšo a nyakišišo

· Hlaloša tlhamo ya nyakišiso

· Kgoboketša lenaneo la go bala la karolo e nngwe le e nngwe

· Bopa kakanyo ya nyakišišo

Ge o se na go phetha serutwa se baithuti ba swanetše go kgona go:

· Kgetha sererwa sa nyakišišo

· A thome fase nyakišišo ya sererwa

· A hlaloše sererwa le go hlama potšišo/bothata bja nyakišišo

· Go tšea sephetho ka ga mekgwa ya maleba ya nyakišišo ya sererwa

· O hlame maikemišetšo a nyakišišo

· Beakanye tlhako ya nyakišišo

· Kgoboketše bibliokrafi

· Bopa kakanyo ya nyakišišo

· Ngwala pego ka botlalo ya nyakišišo yeo e nago le methopo

Mokgwa wa go bala: Paka ka Botlalo ya Boima bja Moputso – 100%

Teori ya Dingwalwa le Tšhomišo (LIN8X02)

Maikemišetšo a serutwa se ke go tsebiša baithuti ka teori ya dingwalwa, mekgwa ya tshekatsheko ya dingwalwa le ditsela tša tshekatsheko ya dingwalwa.

Ge baithuti ba se na go phetha serutwa se ba swanetše go kgona go:

· Fana ka tlhalošo ya motheo wa thutamaleme ya teori ya dingwalwa;

· Šomiša mantšu a maleba a polelo a teori ya dingwalwa ; le

· Sekaseka mehuta ya dingwalwa tša profešenale le tša thuto.

Mokgwa wa go bala:

· Bonnyane bja Moputso wa Paka ka Botlalo go Kamogelo ka go Tlhahlobo – 40%

· Boima bja Moputso wa Paka ka Botlalo – 50%

· Boima bja Moputso wa Tlhahlobo – 50%

Tšhomišo ya Maleme (LIN8X03)

Maikemišetšo a serutwa ke go tsebiša baithuti ditsela tša maemo a godimo, ditshepedišo le ditaba tša mabapi le tšhomišo ya dingwalwa ka go mehutahuta ya dišomišwa, go phetolelo le thulaganyo ya akaretša le ye e tseneletšego (mohl. phetolelo ya tša ditšhelete, phetolelo ya tša molao, phetolelo ya creative translation), tshepelelano ya sengwalwa, go fa leina le phetolelo ya mo thelebišeneng/filiming.

Ge baithuti ba se na go phetha serutwa se ba swanetše go kgona go:

· Šomiša phetolelo ya maleba le/goba thulaganyo ya sengwalwa goba tsela ya tshepelelano

· Šomiša mantšu a polelo a phetolelo le /goba thulaganyo ya sengwalwa

· Tšweletša dingwalwa tša mehutahuta tša phetolelo le/goba dingwalwa tše di rulagantšwego goba di sepelelanago

Mokgwa wa go bala:

· Bonnyane bja Moputso wa Paka ya go Tlala wa Kamogelo ka go Tlhahlobo – 40%

· Boima bja Moputso wa Paka ya go Tlala – 50%

· Boima bja Moputso wa Tlhahlobo – 50%

Peakanyo ya Maleme, Ditšhomišo le Tshekatsheko (LIN8X04)

Pholisi ya maleme le peakanyo ke karolo ya nyakišišo ka go lehlakore la thutamaleme ya leago yeo e tsepeletšego go mošomo wa polelo ka go bophelo bja leago. Maikemišetšo a serutwa ke go tsebiša baithuti dikhuetšo tša dipolitiki, ekonomi le dibopego tša leago le ditshepedišo le dikgopolo ka ga polelo go pholisi ya maleme le tšhomišo.

Ge baithuti ba se na go phetha serutwa se ba swanetše go kgona go:

· Bontšha kwešišo e botse ya metheo ya peakanyo ya polelo

· Bontšha kwešišo e botse ya ditebelelo tše bohlokwa tša teori ka go pholisi ya maleme le peakanyo

· Ahlaahla nyakišišo ya bjale ka go pholisi ya maleme le peakanyo

· Bontšha kwešišo e botse ya dikarolo tše bohlokwa tše sererwa tsa nyakišišo ka go pholisi ya maleme le peakanyo

Mokgwa wa go bala:

· Bonnyane bja Moputso wa Paka ya go Tlala wa Kamogelo ka go Tlhahlobo – 40%

· Boima bja Moputso wa Paka ya go Tlala – 50%

· Boima bja Moputso wa Tlhahlobo – 50%

Diteori tša thutamaleme le Ditšhomišo (LIN8X05)

Morero wa serutwa se ke go tsebiša barutwana ka mafapha a mangwe a bohlokwa a teori ya thutamaleme, bjalo ka thutamaleme a monagano goba thutamaleme a kgopolo.

Ge baithuti ba se na go phetha serutwa se ba swanetše go kgona go:

· Lemoga makala a go fapana a thutamaleme le go kgona go di tswalanya

· Bontšha tsebo ka go makala a go fapana a tšhomišo ya thutamaleme a leago, thutamaleme ya dinyakišišo ka saense, Thutamaleme ya ditumelo tša batho, thutamaleme ya dingwalwa, thutamaleme ya tsebo, thutamaleme ya monagano le thutamaleme ya thuto

· Tswalanya makala a go fapana go lefapha le itšeng la tsepelelo,mohlala , dithuto tša phetolelo, thulaganyo, nyakišišo ka teori ya dingwalo goba tsebo ya leleme la bobedi

· Bontšha tšhomišo ya bonnyane bja makala a mabedi go lefapha la ikgetha

Mokgwa wa go bala:

· Bonnyane bja Moputso wa Paka ya go Tlala wa Kamogelo ka go Tlhahlobo – 40%

· Boima bja Moputso wa Paka ya go Tlala – 50%

· Boima bja Moputso wa Tlhahlobo – 50%

Teori ya Phetolelo, Tshekatsheko le Histori (LIN8X06)

Maikemišetšo a serutwa ke go tsebiša baithuti ka histori le teori ya phetolelo, gammogo le tshekatsheko ya phetolelo bjao ka ge e sepelelana le mekgwa le ditshepedišo tše di botse ka go tšhomišo ya phetolelo, le nyakišišo ya sengwalwa e le go thekga teori ya phetolelo, histori le tshekatsheko.

Ge baithuti ba se na go phetha serutwa se ba swanetše go kgona go:

· Go fa mabaka kgahlanong le botšo bja histori ya setšo ya makala a, re bolela ka bakgatha tema ba bohlokwa

· Kwešiša ditaba tše bohlokwa tša teori tšeo mekgwa le mafapha a šoganago le tšona

· Šomiša mareo a bohlokwa , dikgopolo le didirišwa tša phetleko yeo e hlamago dingangišano ka go mekgwa le makala a

· Šomiša tše di lego ka godimo ge go swere dipoledišano tše bohlokwa tša ditaba tša maleba

· Šomiša tše di lego ka godimo go ditšhomišo tša maleba ka ntle ga lekala la dirutwa tša dingwalo

Mokgwa wa go bala:

· Bonnyane bja Moputso wa Paka ya go Tlala wa Kamogelo ka go Tlhahlobo – 40%

· Boima bja Moputso wa Paka ya go Tlala – 50%

· Boima bja Moputso wa Tlhahlobo – 50%

Tlhathollo (LIN8X07)

Maikemišetšo a serutwa ke go tsebiša baithuti ka teori le tšhomišo ya tlhathollo, mekgwa e mebotse le ditshepedišo ka go tšhomišo ya tlhathollo, le nyakišišo yeo e ngwadilwego go thekga tlhathollo.

Ge baithuti ba se na go phetha serutwa se ba swanetše go kgona go:

· Aroganya magareng ga mehuta yeo e fapanego ya tlhathollo, mohlala, tlhathollo ya kgokagano le tlhathollo ya khonferense

· Aroganya magareng ga muhuta ya go fapana ya tlhathollo, mohlala, tlhathollo ya sammaletee le tlhathollo ya tatelano

· Bega ka ga mafapha a tšhomišo ya tlhathollo ya kgokagano, mohl. ka go lefapha la maphelo

· Bega ka papetšo ka ga maemo a tlhathollo ya kgaokagano ka mo Afrika Borwa le dinaga tše dingwe

· Kwešiša go šoma ga tlhathollo ka mogala

· Bontšha tsebo ye e tseneletšego ya maemo a tlhathollo ya ka kgorotshekong

· Bega ka ga dikarolo tša megalatšhika ya tlhathollo ya sammaletee

· Šomiša dihlahli go tlhathollo ya sammaletee ya katlego

Mokgwa wa go bala:

· Bonnyane bja Moputso wa Paka ya go Tlala wa Kamogelo ka go Tlhahlobo – 40%

· Boima bja Moputso wa Paka ya go Tlala – 50%

· Boima bja Moputso wa Tlhahlobo – 50%

Phetolelo ya Dingwalo le Tshekatsheko (LIN8X08)

Maikemišetšo a serutwa ke go tsebiša baithuti ka teori ya phetolelo ya dingwalo, gammogo le tekolo goba tshekatsheko ya phetolelo bjalo ka ge e šomišwa go mekgwa e mebotse le ditshepedišo ka go tšhomišo ya phetolelo ya dingwalo, le nyakišišo yeo e ngwadilwego go thekga teori ya phetolelo, histori le tshekatsheko mabapi le lefapha la phetolelo ya dingwalo.

Ge baithuti ba se na go phetha serutwa se ba swanetše go kgona go:

· Fa mabaka kgahlanong le botšo bja histori ya setšo sa magoro a, go bolelwa ka bakgathatema ba bohlokwa

· Kwešiša ditaba tše bohlokwa tša teori tšeo mekgwa le makala a a šoganago le tšona

· Šomiša mareo a bohlokwa , dikgopolo le didirišwa tša phetleko tšeo di hlamago dingangišano ka go mekgwa le makala a

· Šomiša poledišano ya tshekatsheko ye e lego ka mo godimo ya ditaba tša maleba

· Šomiša didirišwa tšeo di lego ka mo godimo tša maleba tšeo di lego ka ntle ga lefapha la dithuto tša phetolelo ya dingwalo

Mokgwa wa go bala:

· Bonnyane bja Moputso wa Paka ya go Tlala wa Kamogelo ka go Tlhahlobo – 40%

· Boima bja Moputso wa Paka ya go Tlala – 50%

· Boima bja Moputso wa Tlhahlobo – 50%

Polelontši ka go Tlhahlo le Thuto (LIN8X09)

Maikemišetšo a serutwa se ke go tsebiša baithuti ditaba tša setšhaba tše di phatlaletšego tša mabapi le polelontši ka mo go lefapha la tšhomišo ya maleme bjalo ka lefapaha la tshekatsheko yeo e lego bohlokwa kudu, kudu le tsepeletše go tšhomišo ya leleme ka go diphapoši tša polelontši le ka go maemo a tlhahlo tšeo di nago le baithuti ba go fapana le dihlopha tša tšhomišo.

Ge baithuti ba se na go phetha serutwa se ba swanetše go kgona go:

· Go fa mabaka kgahlanong le botšo bja histori ya setšo bja tšhomišo ya maleme bjalo ka lafapha la tshekatsheko yeo e lego bohlokwa kudu, o bolela ka bakgathatema ba bohlokwa

· Kwešiša ditaba tše bohlokwa tša teori ka mo go lefapha la tšhomišo ya maleme go lebeletšwe tšhomišo ya maleme ka go mafelo ao a nago le baithuti bao ba bolelago maleme a mantši

· Šomiša mareo a bohlokwa, dikgopolo le didirišwa tša tshekatsheko tšeo di hlamago dingangišano ka go mekgwa ya go fapana

· Šomiša poledišano e bohlokwa yeo e lego ka mo godimo ya ditaba tša maleba ka go maemo a ka Afrika Borwa

· Šomiša didirišwa tša maleba tšeo di lego ka mo go godimo ka go lefapha la tša tšhomišo ya maleme

Mokgwa wa go bala:

· Bonnyane bja Moputso wa Paka ya go Tlala wa Kamogelo ka go Tlhahlobo – 40%

· Boima bja Moputso wa Paka ya go Tlala – 50%

· Boima bja Moputso wa Tlhahlobo – 50%