Ukuhumusha kungasho umkhakha wezifundo jikelele, umphumela wokuhumusha okungumbhalo noma umkhiqizo (incwadi, umbiko, inkondlo, njll.) nokuthi mhlawumbe umsebenzi wokukhiqiza umkhiqizo, okunguwona msebenzi wokuhumusha. Inqubo yokuhumusha yenzeka phakathi kwezilimi ezimbili uma umuntu eguqula umbhalo olimini obhalwe ngalo awuse embhalweni wolunye (kuthathwe ku-Munday 2008 kwabuye kwafaneliselwa). ).

Amaphrofayili wabahumushi abangochwepheshe:

UBrenda Nomadlozi Bokaba: Umsebenzi Oyinhloko Wezilimi wesiZulu

Iziqu: u-BA; u-BA Honours, u-MA (Ukufunda Ngezilimi); isitifiketi se-Train-the-trainer

Ngangiqashwe njengothisha ezikoleni zamabanga aphezulu iMamelodi neHofmeyer ngifundisa izilimi Ngibuye ngasebenza njengomfundisi wezilimi eNyuvesi i-Vista, ekhampasi yaseMamelodi (Eyaziwa njengeNyuvesi yase-Pretoria manje). Okwamanje, ngiqashwe njengokholoneli ophikweni lwezokuphatha izilimi embuthweni wamaphoyisa waseNingizimu Afrika. Ngingumphathi wesigaba, kanti umsebenzi wami ufaka nokuphatha isigaba sezilimi zase-Afrika, isiNgisi, isiBhunu nezilimi zakwamanye amazwe.

Ngiphethe nesabelozimali seminyaka yonke sesigaba. Ngenza namaphrojekthi amayelana nokuqeqeshelwa izilimi. Ngibuye ngibe umsizi/umqeqeshi wohlelo lokuthuthukisa ukufunda kweziphathimandla zase-SAPS. Nginamakhono amaningi impela ngenxa yokusebenza ezindaweni ezahlukene kuhlanganisa namakhono okushicilela engawathola Esikhungweni Sokuthuthukisa Imfundo SaseGauteng, lapho besibhala khona izinhlelo zokufunda zoMnyango weMfundo waseGauteng. Njengomsebenzi ozimele ngihumushile, ngahlela imibhalo, ngahlola ngabhala nabanye izincwadi zawo wonke amazinga esiZulwini kanti ngike ngasebenza nabashicileli abaningana nezikhungo zokushicilela.​