Umhleli wezilimi wenza yonke imizamo ephusile ehlose ukuguqula indlela yesifundo sezilimi senkulumo yomphakathi. Izinhlobo zokuhlela izilimi zifaka, phezu kokunye: ukuhlela isimo okufaka yonke imizamo yokuguqula ukusetshenziswa kolimi emphakathini othize; ukuhlela isithunzi okumayelana nokwakha ingemuva lokuphathelene nengqondo okufanele ukweseka inqubomgomo nokuhlelwa kwezilimi; ukuhlela ikhophasi okufaka yonke imisebenzi yokuguqula isakhiwo sangaphakathi noma umzimba wolimi ngokubhala izincwadi zohlelo nolimi, izichazamazwi, njll. (Kufaneliselwa ukusuka ku-Mestrie 2009).

Amaphrofayili wabahleli bezilimi