Ucwaningo yamanje

Cornelius, E. A linguistic investigation into the comprehension, by the general public, of legal texts written in plain language and distributed by the Department of Justice. Prof. A-M Beukes & Prof. M Pienaar.

Allie, Jane J. Die impak van diskriminasie t.o.v. taal en die onderwys. D Litt et Phil. Prof. H Kroes.

Cornelius, E. A linguistic investigation into the comprehension, by the general public, of legal texts written in plain language and distributed by the Department of Justice. Prof. M. Pienaar & Dr. A-M Beukes.

Dlamini, L, N. Language, Gender and Power relations in Swazi National courts: a discource based analysis. MA Dr. A-M Beukes & Prof. M. Pienaar.

Evert LS. Drama as a tool for Second Language English Acquisition. Prof. M Pienaar.

Hoffman, Antoinette. Industriële teater as ideologiese diskoers. MA. Prof. C S Johl & Prof. S Verwey (Communication).

Le Roux. M H. Die rol van die tolk in opvoedkundige tolking. MA. Prof. M. Pienaar & Dr A-M Beukes.

Momoniat, Y. Constructs of the subject in postmodern and postcolonial literary texts. D Litt et Phil. Prof. CS Johl & Dr A-M Beukes.

Postma, M. A cognitive approach to addressing linguistic problems of second language learners with a literature component. D. Litt et Phil. Dr A-M Beukes.

Potgieter, M.K.E. Die vertaler as bemiddelaar: herinneringe uit ‘n Afrikaans / SA perspektief. D.Litt. Prof. CS Johl.

Rassmann EF. Form- and meaning-focussed instruction in Zulu L2. D Litt et Phil. Prof. M Pienaar & Prof. LC Posthumus.

Scheeres SA. ’n Nuwe Historiese beskouing van die Tyl Uilspieël-verhale binne die Afrikanernasionalistiese diskoers van die sewentigerjare. MA. Prof. CS Johl & Prof. M. Pienaar.

2009

Dlamini, L. Language, Gender and Power Relations in Swazi National Courts: A Discourse Based Analysis. MA. Prof. A-M Beukes & Prof. M. Pienaar.
Moyo, Joseph. A study of the teaching/learning of English as a First Language in a predominantly non-native English classroom in South Africa. MA. Prof. A-M Beukes & W van Rensburg.

2008

Allie, Jane J. Die impak van diskriminasie t.o.v. taal en die onderwys. D Litt et Phil. Prof. H Kroes.
Le Roux. M H. Die rol van die tolk in opvoedkundige tolking. MA. Prof. M. Pienaar & Prof. A-M Beukes.
Evert LS. Drama as a tool for Second Language English Acquisition. Prof. M Pienaar.

2007

Vergie, M P. Taalbeleid en –praktyk: Implikasies van taalhoudings van SAPD-konstabels in Gauteng. D Litt et Phil. Prof. M Pienaar & Prof. H Kroes.2006

Bembe, Princess. The use of slang among black youth in Gauteng. MA. Dr A-M Beukes.

Coetzee, Wena. Grammatical error analysis as a mechanism of improving the performance English second language learners in the senior certificate. D Litt et Phil. Prof. CS Johl.

2005

Immelman, Jenny. Estetiese en morele kwessies in die Oeuvre van Oscar Wilde: Implikasies vir die vertaling van Wilde vir moderne Afrikaanse lesers. MA. Prof. C S Johl.2004

Badenhorst, Barend P. Riglyne vir ‘n program van voortgesette opleiding van swart onderwysers van Afrikaans op senior sekondêre vlak. D Litt et Phil. Prof. H Kroes.

Gomes, Jessica. The portrayal of women in popular genres. A feminist perspective. MA. Prof. C S Johl.

Lawrence, Malinda. Taalbehoeftes van volwasse nie-moedertaalsprekers van Afrikaans by die RAU. MA. Prof. H Kroes.

Monareng, M R R. Critical language awareness in English Second Language learning at secondary school level. D Litt et Phil. Dr M Pienaar & Prof. H Kroes.

Ras, J C. Kruiskulturele verskille in Suid-Afrikaanse humor met spesifieke verwysing na Madam & Eve. MA. Dr A-M Beukes.

Rassmann, Estelle. Criteria for materials design for 10-14 year old learners in the Zulu L2 classroom. MA. Dr M Pienaar.

Ward, Geoff. Choosing Between The First or Second Language as the Language of Teaching and Learning in the Primary School: Language Attitudes and South Africa’s new Language-In-Education Policy. MA. Dr M Sweetnam Evans & Prof. C S Johl.

2003

Van Zyl, Renette. Taalbehoeftes en persepsies in Suid-Afrika. Aspekte van houdingsverandering en die voortbestaan van taal en kultuur. Prof. H Kroes.

Neser, L, C. Die berymde fabels van La Fontaine : uitdagings en riglyne vir ‘n nuwe Afrikaanse teikengehoor / deur L.C. Neser. MA Prof. SC Johl

Potgieter, M.K.E. Die verrekening van ‘n tydgees in die vertaling van die sprokies van Hermann Hesse / deur Marianne Katharina Elisabeth Potgieter. MA. Prof. SC Johl

2002

Masehela Mary. Guidelines for the development of writing programmes to improve the writing skills of tertiary students. MA. Prof. C S Johl.2001

Cage, Ken G. A linguistic investigation of the portrayal of homosexuality in the South African English print media (1948-1994). Dr M Sweetnam Evans.

Cowley, Gillian A. Linguistic input in the new outcomes-based model of learning in SA commerce and industry. D Litt et Phil. Prof. H Kroes.

Harman, Sue. A critical evaluation of NGO’s – their successful functioning, funding and management – with special emphasis on their literacy and life-skills programmes. MA. Prof. H Kroes.

Homan, Tania. Guidelines for a reading skills component in TSA language teaching as a tool for academic support. MA. Prof. H Kroes & Dr M Sweetnam Evans.

Pretorius, W.C. Anglisistiese uitdrukkings in vertaalde koerantadvertensies. Prof. H Kroes & Dr M Pienaar.

Scheepers, Johanna P. Die vertaling van Nederlandse tekste in die 11 amptelike Suid-Afrikaanse tale. Dr M Pienaar & Prof C S Johl.

2000

Barry, Denise. Curriculum reform in SA: Assessment of English in the NQF. D Litt et Phil. Dr M Sweetnam Evans, Prof. H Kroes, Prof. C S Johl.

Cage, Ken. An investigation of the form and function of language used by gay men in South Africa . MA. Dr M Sweetnam Evans.

Chweidan, Jodi. The effects of changing cultures and contexts on the style and content of “Fair Lady” magazine articles. MA. Dr M Sweetnam Evans.

Clarke, Carol. Teachers’ perceptions of the successes and constraints involved in early reading. MA. Dr M Sweetnam Evans.

Ferreira, Stef. ’n Funksionele model vir kulturelekonteksaanpassing in literêre vertaling. MA. Dr M Pienaar & Prof. SC Johl

Moloi, M L B. Eleven official languages? A re-evaluation of language functions in South Africa and implications for the nine African languages. MA. Dr M Sweetnam Evans & Dr M Pienaar

Paynter, C. Ambivalent attitudes towards the use of English in multilingual primary schools. MA. Dr M Sweetnam Evans & Prof. H Kroes.

Turner, M E. The need to sensitize primary school teachers to the effect of mother tongue interference: implications for English as a medium of instruction. MA. Prof. H Kroes.

Vivian, Brenda. The accreditation and implementation of the formal literacy route in a post apartheid South Africa. MA. Prof. H Kroes.

1999

Allie, Jane J. Die inskakeling van moedertaal-sprekers van Afrikatale in laerskole in Eldoradopark. MA. Prof. H Kroes.

Bezuidenhoudt, Ilze. 1999. A discursive-semiotic approach to translating cultural aspects in persuasive advertisements. Prof. C S Johl.

Calitz, L H. 1999. Oorklankingsvertaling: ‘n Vertaalteoretiese besinning aan die hand van die vertaling van rolprente in Afrikaans. D Litt et Phil. Prof. C S Johl

Paola, H J. 1999. A pro-active approach to the training of language teachers in a multicultural society. Prof. C S Johl

Proctor, J David. 1999. Promoting Accuracy in Written English: Issues and Options in the Treatment of Error. Prof. H Kroes.

Ramaite, P E A. 1999. Utilising Feminism, Critical Language Awareness And Discourse Analyses In Stimulating Awareness Of Gender-Issues In African Communities. Prof. C S Johl.

Steenekamp, J H. 1999. Towards guidelines or trtiary distance education courseware design – a textlinguistic perspective. Prof. C S Johl.

Tshigabe, A J. 1999. The Language Policy of South Africa as Laid Down by the Constitution and the Marginalisation of the Venda Language. Prof. H Kroes

Weiss, Frederika Maria. 1999. Die multimodale onderrigteks gerig op ‘n multikulturele tersiêre studentegroep. Prof. H Kroes.

1998

Geyer, M I. 1998. Die potensiele rol van koerante om geskikte leesmateriaal vir nuutgeletterdes te verskaf, met spesifieke verwysing na die Afrikaanssprekende gemeenskap. MA. Prof. H Kroes.

Lephalala, M M K. 1998. An Evaluation Of The Unisa Reading Course For Science Students. MA. Dr ME Sweetnam Evans.

Manganyi, H W. 1998. Constraints On Transformations And Their Applicability And Relevance To Northern Sotho. MA. Dr M E Sweetnam Evans.

Marx, S E.1998. ‘n Sentrale rol vir die leerarea taal, kommunikasie en geletterdheid in ‘n uitkomsgerigte onderwysbenadering. MA. Prof. C S Johl.

Moore-Swanepoel, E.1998. Psigolinguistiese en Sosiolinguistiese perspektiewe op taalonderrig in ‘n heterogene skoolsituasie soos by die tegniese skool in Langlaagte. MA. Prof. H Kroes.

Nkondo, R L. 1998. The Use of Tsonga as the Medium Of Instruction In Secondary Schools. MA. Dr M E Sweetnam Evans.

Phillips, EM. 1998. Developing A Critical Reader Training Programme For A Bridging Course For First Year Tertiary Students Of Literature. MA. Prof. C S Johl.

Southey, MH. 1998. Whole Language: Writing For Real Purposes. MA. Dr M E Sweetnam Evans

Tutu, RD. 1998. Towards Incorporating Collaborative Learning Methods In The Training Of ESL Literature Teachers. MA. Prof. H Kroes.

1997

Botha, Suzette. 1997. ‘n Ondersoek na die waarde en rol van metakognitiewe lees-strategieë op leesbegrip en moontlike onderrigimplikasies. MA. Prof. H Kroes.

Cowley, Gillian. 1997. The Language Used In Junior Supervisory Development Programmes. MA. Prof. H Kroes.

Jansen van Vuuren, Elizabeth SM. 1997. Die beskikbaarstelling van aanvangsleesreekse: ‘n uitdaging aan transponeerders en vertalers (Cum Laude). MA. Prof. C S Johl.

Kuswikidila, KE. 1997. Implications for the teaching of English as a foreign language in Zaire arising from interference from French into English. MA. Prof. H Kroes.

Malan, Dina. 1997. ‘n Geïntegreerde interaktiewe benadering tot taal- en literatuuronderrig: Op pad na uitkomsgerigte onderwys. MA. Prof. C S Johl.

Marx, Susan. 1997. ‘n Sentrale rol vir die leerarea taal, kommunikasie en geletterdheid in ‘n uitkomsgerigte onderwysbenadering. MA. Prof. C S Johl.

Proctor, Linda. 1997. Visuele geletterdheid en die skepping van studie-materiaal vir afstandsonderrig by Technikon SA (Cum Laude). MA. Prof. H Kroes.

Smit, Heloïse. 1997. Tolkdienslewering in gesondheidsorg: ‘n taalbeplannings-perspektief. MA. Dr A-M Beukes.

1996

Meintjies (Cloete), Hannelie. 1996. Standaard- vs Nie-Standaardtaal – ‘n perspektief op die relevansie van die debat tot op hede, met spesiale verwysing na Kollegestudente (Cum Laude). MA. Prof. H Kroes.

Hamersma, Elsa Meiring. 1996. Taalbeplanning vir die onderrig van Afrikaans as ‘n vreemde taal in Suid-Afrika. D Litt et Phil. Prof. N Roets, Dr A-M Beukes.

Holtzhausen, Derina. 1996. The role of public relations theory and research in a post modern approach to communication manage-ment in the organisation. D Litt et Phil. Prof. S Verwey & Prof. C S Johl.

Jacobs, Christopher Dale Russel. 1996. Taalbeplanning en taalbeleid met spesifieke verwysing na die medium van onderrig in die nuwe Suid-Afrika. MA. Prof. N Roets & Mr L H Calitz.

Kgafela, Regina G. 1996. Error-analysis, contrastive analysis and cohesive writing. MA. Prof. N Roets.

Smit, Marius J. 1996. Language across the curriculum in English Second Language Context. MA. Prof. N Roets.

Swanepoel, Carel J. 1996. Die onderrig van Afrikatale deur Technikon SA aan nie-moedertaalsprekers in die SAPD. D Litt et Phil. Prof. N Roets, Prof. H Kroes.

Von Horsten, Franza. 1996. The domestic and social empowerment of South African Women through gender-specific literacy programmes. MA. Prof. H Kroes & Prof. C S Johl.

1995

Annandale, Wanda E. 1995. Die toepasbaarheid van die ontwikkelings-ondervinding met betrekking tot verstedeliking in Maleisië en Suid-Korea op S.A. MA. Prof. H Kroes.

Callis, Denise M. 1995. The development and validation of Oral/Aural tests for the Senior Primary Phase (Cum Laude). MA. Prof. H Kroes.

Henneke, Gertruida Hermina. 1995. Die rol van die taalwerker in afstandsonderrig MA. Dr A-M Beukes.

Masebenza, Benson James. 1995. Socio-cultural factors as variables in the written output of students of English at the University of Venda: A semantic-conceptual perspective. MA. Prof. H Kroes.

Potter, Alex Mcrae. 1995. The integration of a greater degree of language teaching into current university English courses (Cum Laude). MA. Prof. N Roets.

Swartz, Elizabeth M-M. 1995. Taal vir spesiale doeleindes: ‘n Rasionaal vir ‘n Afrikaanskursus vir studente in die regte. MA. Prof. N Roets.

1994

Bekker, Erna. 1994. ‘n Funksionele benadering tot ‘n Zoeloe-kursus vir sakelui. MA. Prof. N Roets & Mr H C Groenewald.

Beukes, Susanna M. 1994. Vertaling in Suid-Afrika: ‘n Kritiese Perspektief. D Litt et Phil. Prof. E B van Wyk & Dr C S Johl.

Broschk, Heidi. 1994. Teaching German as a mother tongue and as a foreign language at the DSI. MA. Prof. N Roets.

Evans, Moyra S. 1994. Literary Reading for ESL Undergraduates. D Litt et Phil. Prof. C S Johl.

Le Roux, Martha M. 1994. Suggestopedia, Language Training & CRI: A model for English Training on South African gold mines (Cum Laude). MA. Prof. N Roets & Prof I G Bellis.

Mynhardt, Madaleen. 1994. Funksionele hemisferiese asimmetrie en taalverteenwoordiging by die linkshandige. MA. Prof. N Roets.

Roux, Adriaan JG. 1994. Tydsuitdrukking en registerskepping in ‘n polisieverklaring en didaktiese implikasies daarvan. MA. Ms A-M Beukes.

Sammons, Johanna P. 1994. ‘n Ontwerpmodel vir die beskrywing en vertaling van musikale tekste. D Litt et Phil. Prof. C S Johl.

Strauss, Clara HB. 1994. Riglyne vir kritiese taalbewustheidsprogramme in skole. MA. Mr L H Calitz & Prof. C S Johl.

Wissing, Cornelia. 1994. In a New Dispensation. Literature as Separate Subject in Secondary Schools. D Litt et Phil. Dr. C S Johl.

Withers- Lancashire, Petronella. JC. 1994. Interpretasie en vertaling van ‘n regsteks (Cum Laude). MA. Mr L H Calitz & Mr F W Wolff.

1993

Haussmann, Norah Catherine. 1993. The testing of mother-tongue competence by means of a multiple-choice test: An applied linguistic perspective. D Litt et Phil. Prof. H Kroes, Dr J C Chamberlain, Dr C S Johl.

Kilfoil, Wendy Ruth. 1993. Literary texts and the ESOL reader. Preparing for an interdisciplinary approach to literature study in South African schools. D Litt et Phil. Dr. C S Johl.

Kruger, Johanna C. 1993. Die verbetering van die lees- en skryfvaardigheid van technikonafstands-onderrig-studente aan die hand van outentieke tekste. MA. Dr. C S Johl.

Louw, Jay H. 1993. Linguistic environment factors and second language acquisition. M Ed. Prof. N Roets.

Mathe, Nomxolis Leonore. 1993. The implementation of the communicative syllabus for English at std 5, 6 & 7 levels. M Ed. Prof. N Roets.

Mathibe, Yvonne MS. 1993. An historical Survey of Language Teaching Methods in order to develop on Eclection Method. MA. Prof. N Roets.

Netshilata, Roselet H. 1993. The applicability of the communicative approach to the teaching of African languages. M Ed. Prof. N Roets.

Smith, Elizabeth. 1993. An assessment of the practical applicability and relevance of three translation models in the training of technikon students. MA. Dr. C S Johl & Ms A-M Beukes.

Southey, Lynn M. 1993. Applying literary theory in teaching reading strategies to English L2 college students (Cum Laude). MA. Dr. C S Johl.

Taljaard, Susanna H. 1993. Beatrix Potter se kinderverhale in Afrikaans: ‘n funksionele ekwivalering van enkele bron- en doeltaaltekste. MA. Dr. C S Johl.

Van Rooyen, Danielina J. 1993. Die houding van standerd 8-leerlinge van Afrikaanse sekondêre skole in Pretoria teenoor Duits. MA. Ms A-M Beukes.

1992

Badenhorst, Barend P. 1992. ‘n Bepaling van die behoeftes van swart leerders van Afrikaans aan die Universiteit van Vista. MA. Dr. Ninon Roets.

Briel, Johanna J. 1992. Die rol wat die linkerhemisfeer en die regterhemisfeer speel by taalonderrig. MA. Dr. N Roets.

Buitendag, Alida J. 1992. Linguistiese oorredingstrategieë en die vertaling van advertensies waarin vroue figureer. MA. Dr. C S Johl.

Calitz, Louis H 1992 ‘n Ekwivalensie-evalueringsmodel vir oorklankingsvertaling (Cum Laude). MA. Dr. C S Johl.

De Villiers, Hester E. 1992. Teacher attitudes towards black English. MA. Ms A-M Beukes.

Evans, Moyra S. 1992. A Language-based Approach to Literature Teaching for ESL Undergraduates (Cum Laude). MA. Dr. C S Johl.

Henning, Elizabeth. 1992. A Standard six English class at an urban multicultural school: an ethnographic enquiry. D Phil. Prof. H Kroes & Prof. M H Trumpelmann.

Jansen van Rensburg, Theodora A. 1992. Contemporary literary theory and the teaching of literature within a communicative approach. MA. Dr. C S Johl.

Lunt, Joy K. 1992. Strategies for improving the oral communicative competence of English Second Language (Cum Laude). M Ed. Dr. N Roets, Ms L M Swanepoel.

Malefo, Beauty M. 1992. The communicative needs in English of black secondary school pupils: implications for syllabus design and teachertraining. D Phil. Prof. H Kroes & Prof. R A Kruger.

Mongiat, Marie D. 1992. Moedertaalverwerwing en implikasies daarvan vir kommunikatiewe tweede-taalonderrig. MA. Prof. H Kroes.

Odendaal, Adriaan I. 1992. ‘n Toegepas-linguistiese perspektief op Afrikaanse geletterdheidsprogramme in die Suider-Afrikaanse konteks. MA. Prof. H Kroes.

Van Heerden, Johann. 1992. Die houding van Afrikaansonderwysers in Mamelodi teenoor Afrikaans. MA. Ms A-M Beukes.

Vorster, Anna-Marie. 1992. Taalseksisme en die vertaalpraktyk (Cum Laude). MA. Ms A-M Beukes.

Wissing, Cornelia. 1992. Literature Teaching in a Multicultural Society. MA. Dr CS Johl.

Young, Sandra A. 1992. Kriteria vir die samestelling van ‘n taalmodule vir swart studente aan tegniese kolleges. MA. Prof. H Kroes.

1991

Greenfield, Esmé. 1991. Norme vir Finansiële Teksvertaling. M Ed. Ms A-M Beukes.

Grobler, Marian. 1991. A bridging course for ESP technical students at a technikon. M Ed. Dr. C S Johl & Prof. H Kroes.

Jefferies, Rex A. 1991. Contrastive analysis and the content of a remedial course in English at a college of education in Verb. M Ed. Prof. H Kroes.

Pretorius, Teresa. 1991. ‘n Ondersoek na die linguisties-manipulerende strategieë by die vertaal van korporatiewe advertensies. MA. Dr. C S Johl, Ms A-M Beukes.

Roets, Ninon. 1991. Afrikaans vir akademiese doeleindes. D Litt et Phil. Prof. E B van Wyk & Prof. F A J Marais.

Roos, Hendriena J. 1991. A syntactic error analysis of written work of students at Vista University: implications for remediation. (Cum Laude). MA. Prof. H Kroes.

Sammons, Johanna P. 1991. ‘n Histories- en krities- vergelykende ondersoek na en vertaling van Die Skepping van Joseph Haydn (Cum Laude). MA. Dr. C S Johl & Prof. J H Johl.

Snyman, Maria. 1991. Taalseksisme en stereotipering in taalonderrigmateriaal vir nie-Afrikaanssprekende volwassenes. M Ed. Ms A-M Beukes & Prof H Kroes.

Strauss, Patricia R. 1991. Learner needs as a determinant for the English L1 curriculum at Senior Secondary Level. M Ed. Prof. RA Kruger & Prof H Kroes.

1990

De Bruyn, Alexander L. 1990. Die bepaling van norme van tekstualiteit by vertaling. MA. Ms N Roets & Ms A-M Beukes.

Hammersma, Elsa H. 1990. Die onderrigimplikasies wat voortspruit uit die taalbehoeftes en motiveri