Registrar's Portfolio Registrar's Portfolio

Registrar's Portfolio

Skip Navigation LinksHome About Us Registrar's Portfolio


 Welcome

Annual Report 2018


kinta burger.jpgProf Kinta Burger took up office as UJ’s Registrar on 01 January 2014. Prior to this position she was the Executive Dean of the Faculty of Science at UJ for almost 10 years. 

Registrar’s Portfolio
 ​
The Registrar’s portfolio consists of the following divisions: Central Academic Administration (CAA), Central Administration; Corporate Governance; and Health and Wellness.  ​


 


​​Central Academic Administration (CAA)

Academic Administration refers to the management and governance of the academic lifecycle of the student, from application to graduation. The division consists of Registration; the Student Enrolment Centre; Faculty coordination; HEMIS coordination; Timetabling and other general academic administration matters.​

 
Registrati​​on at UJ
UJ is at the fore front of online registration, which includes electronic selections and automated email response although manual registrations are also accepted. 
The Student Enrolment Centre (SEC) is responsible for the dissemination of information, upkeep of student/applicant biographical data, providing assistance with the application processes for all application types, and involved in the selection of future undergraduate students. A comprehensive one-stop service is provided by the Contact Centre. SEC offers support on all UJ campuses.

 
Faculty Coordination
A dual governance system exists as each faculty has a Head of Faculty Administration reporting to the relevant Executive Dean, but the Registrar is ultimately accountable​ for the quality of academic administration.

 
Graduation
The division is responsible for the graduation logistics of on average 10 000 UJ graduates annually.

 
HEMIS coordination
The annual external student data audit is submitted to DHET via the Registrar’s Office.   

 
Timetabling
With the large number of students, timetabling remains a complex challenge but is simplified by means of optimisation software for lecturing, and assessment timetable optimisation as well as by space systems.

 

Central Administration

Central Administration comprises the Graphics Studio, the Events Management Unit and the University Secretariat.

 
The Graphic Studio is the in-house design studio of the University and is responsible for the conceptualising, designing and implementing the concept to a press ready product.

Events Management Unit
The Events Management Unit plans, manages and executes events on behalf of the Vice-Chancellor

University Secretariat
The University Secretariat provides professional secretarial support to Council and Council committees, Senate and identified Senate committees, MEC and MEC sub-committees, joint committees of the Council and Senate, and the Council and the MEC.

The Corporate Governance Office functions within the broader University context and aligns its service delivery with the legislative framework of the Republic of South Africa, the Higher Education Act 101 of 1997 (as amended), the Institutional Statute of the University of Johannesburg and the vision, mission, values and goals of the University. 

The units within the Corporate Governance Office include Records Management (paper and electronic); Contract Management; Corporate Governance and Compliance Management.

Records Management

This unit is responsible for securing vital records according to legislative and compliance frameworks, from development to destruction or archiving of records. The Corporate Governance Office utilises Perceptive Content as an electronic document and records management system. 
 

Contract Management

Contract Management is responsible for the life cycle management of signed legal documents. The signed legal documents are scanned and captured for legal purposes. Hard copies are secured and made available to contract owners on request. 

Corporate Governance and Compliance

This unit takes responsibility for nominations and elections of statutory bodies; commissioners of oaths; academic regulations, policy management; Senate lists and membership of senate committees; compliance audits and awareness campaigns of new acts, rules and regulations within higher education.kinta burger.jpgProf. Kinta Burger het op 1 Januarie 2014 die amp as UJ se Registrateur aanvaar. Voordat sy hierdie pos beklee het, was sy vir amper 10 jaar die Uitvoerende Dekaan van die Fakulteit Natuurwetenskappe aan UJ. 

Registrateur se portefeulje
 
Die Registrateur se portefeulje bestaan uit die volgende afdelings: Sentrale Akademiese Administrasie; Sentrale Administrasie; Korporatiewe Beheer; en Gesondheid en Welstand.
Sentrale Akademiese Administrasie

Akademiese Administrasie verwys na die bestuur en beheer van die akademiese lewensiklus van die student, vanaf aansoek tot graduering. Die Afdeling bestaan uit Registrasie; die Studente-inskrywingsentrum; Fakulteitskoördinering; HEMIS-koördinering; Rooster en ander algemene akademiese administratiewe aangeleenthede.​
 
Registrasie aan UJ
UJ is op die voorpunt van aanlyn registrasie, wat elektroniese keuring en geoutomatiseerde e-posantwoorde insluit, hoewel handregistrasie ook aanvaar word.  
 ​
Studente-inskrywingsentrum
Die Studente-inskrywingsentrum lê data van aansoeke vas, assesseer aansoeke en plaas voornemende studente. Die gesentraliseerde Oproepsentrum word deur inligtingsdienspunte op al die kampusse ondersteun.

Fakulteitkoördinering
'n Dubbele beheerstelsel bestaan, aangesien elke fakulteit 'n Hoof van Fakulteitsadministrasie het wat aan die betrokke Uitvoerende Dekaan rapporteer, maar die Registrateur is uiteindelik toerekenbaar vir die gehalte van akademiese registrasie.

Grad​​​uering
Hierdie afdeling is verantwoordelik vir die gradueringslogistiek van gemiddeld 10 000 UJ-gegradueerdes jaarliks.

HEMIS-koördinering
Die jaarlikse eksterne studentedata-oudit word by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding via die Registrateur se kantoor ingedien.    

Rooster
Met die groot aantal studente bly die opstel van die rooster 'n komplekse uitdaging, maar word vereenvoudig deur optimeringsagteware vir doseerwerk en assesseringsroosteroptimisering asook ruimtestelsels.
 

Sentrale Administrasie

Sentrale Administrasie bestaan uit die Grafiese Ateljee, die Geleentheidsbestuureenheid en die Universiteitsekretariaat.

Grafiese Ateljee
Die Grafiese Ateljee is die interne ontwerp-ateljee van die Universiteit en is verantwoordelik vir die konseptualisering, ontwerp en implementering van die konsep tot 'n persklaarproduk.

Geleentheidsbestuureenheid
Die Geleentheidsbestuureenheid beplan, bestuur en behartig geleenthede namens die Visekanselier.

Universiteitsekretariaat
Die Universiteitsekretariaat verskaf professionele sekretariële ondersteuning aan die Raad en Raadskomitees, die Senaat en geïdentifiseerde Senaatskomitees, die UBK en UBK-subkomitees en gesamentlike komitees van die Raad en Senaat.

 
Korporatiewe Beheer

Die eenhede in die Kantoor van Korporatiewe Beheer sluit Rekordbestuur (papier en elektronies); Kontrakbestuur; Korporatiewe Beheer en Voldoeningsbestuur in.

Rekordbestuur
Hierdie eenheid is verantwoordelik vir die beveiliging van noodsaaklike rekords volgens wetgewende voldoeningsraamwerke, vanaf ontwikkeling tot vernietiging of argivering van rekords.

Kontrakbestuur
Kontrakbestuur is verantwoordelik vir die lewensiklusbestuur van ondertekende regsdokumente.

Korporatiewe Beheer en Voldoening
Hierdie eenheid neem verantwoordelikheid vir nominasies en verkiesings van statutêre liggame; kommissarisse van ede; akademiese regulasies, beleidsbestuur; Senaatslyste en lidmaatskap van Senaatskomitees; voldoeningsoudits en bewusmakingsveldtogte van nuwe wette, reëls en regulasies in hoër onderwys.kinta burger.jpgProf Kinta Burger o thomile go šoma bjalo ka Moretšistra wa UJ ka la 01 Pherekgong 2014. Pele ga mošomo wo e be e le Hlogophethiši ya Fakhalithi ya Saense ka mo UJ mengwaga e 10. 

Sehlopha sa Moretšistra
 
Sehlopha sa Moretšistra se hlamile ke dikarolo tše di latelago: Taolo ya Dithuto ya Bogare (CAA), Taolo ya Bogare; Taolo ya Setheo; le Maphelo le Boiketlo.  
Taolo ya Dithuto ya Bogare (CAA)

Taolo ya dithuto e ra gore taolo le pušo ya bophelo bja tša dithuto bja moithuti, go tloga go kgopelo go ya go pheto ya dithuto. Karolo e hlamilwe ke Boingwadišo; Senthara ya Boingwadišo bja Baithuti; Kgohlaganyo ya Fakhalithi; kgohlaganyo ya HEMIS; Tlhamo ya Tšhupadipaka le ditaba tše dingwe tša kakaretšo tša taolo ya dithuto.
 
Boingwadišo ka UJ
UJ e etile pele ka go boingwadišo ka inthanete, bjo bo akaretšago dikgetho tša elektroniki le phetolo ya go itiriša ka emeile le ge e le gore boingwadišo ka pampiri le bjona bo a amogelega.  
 
Senthara ya Boingwadišo bja Baithuti
Senthara ya Boingwadišo ya Baithuti (SEC) e rwele maikarabelo a go tsenya tshedimošo go tšwa go dikgopelo, lekola dikgopelo le go beela sekgoba baithuti bao ba holofetšwego. Senthara ya Megala ya bogare e thekgwa ke mafelo a tirelo ya tshedimošo mo dikhamphaseng ka moka.

Kgokaganyo ya Fakhalithi
Mokgwa wa taolo wo o lego ga bedi o gona ka ge fakhalithi e nngwe le e nngwe e na le Hlogo ya Taolo ya Fakhalithi yo a begago go Hlogophethiši ya Lefapha, eupša Moretšistra la bofelo ke yena a rwelego maikarabelo a boleng bja taolo ya dithuto.

Dikape​šo
Karolo ye e rwele boikarabelo bja ditshepedišo tša dikapešo mo go palogare ya dialoga tše 10 000 tša UJ ka ngwaga.

Kgokaganyo ya HEMIS
Tshedimošo ya ka ntle ya tlhakišo ya baithuti e romelwa go DHET ka Kantoro ya Moretšistra.    

Peakanyo ya Lenaneo la Dithuto

​​​Ka palo e ntši ya baithuti, peakanyo ya lenaneo la dithuto e phela e le tlhohlo e kgolo eupša e nolofatšwa ka mokgwa wa lenaneo la khomphutha, le tekolo ya lenaneo la dithuto gammogo le ka mekgwa ya sekgoba.
 

Taolo ya Setheo

Kantoro ya Taolo ya Setheo e šoma ka kamano ka bophara bja Yunibesithi e bile e beakanya kabo ya ditirelo tša yona le tlhakamolao ya Repabliki ya Afrika Borwa le, Molao wa Thuto ya ka Godimo 101 wa 1997 (ka ge o fetotšwe), Melao ya Setheo sa Yunibesithi ya Johannesburg le pono, maikemišetšo, ditumelo le dinepo tša Yunibesithi. Makala ka go Kantoro ya Taolo ya Setheo a akaretša Taolo ya Direkoto (pampiri le elektroniki); Taolo ya Dikwano; Taolo ya Setheo le Taolo ya Kobamelo

Taolo ya Direkoto
Lekala le le hlokometše go boloka direkoto tše bohlokwa go ya ka ditlhakamolao le kobamelo, go tšwa go tlhamo go ya go tshenyo goba go lota direkoto.

Taolo ya Dikwano
Taolo ya Dikwano e hlokometše taolo ya tshepedišo ya bophelo bja dingwalo tša semolao tšeo di saennwego.

Taolo ya Setheo le Kobamelo
Lekala le le tšea boikarabelo bja ditšhišinyo le dikgetho tša ditho tša semolao; bakomišenare ba kenišo; melawana ya tša thuto, taolo ya pholisi; lenaneo la Senata le boleloko bja dikomiti tša senata; ditlhakišo tša kobamelo le masolo a temošo a melao e meswa, melawana le melao ka go thuto ya ka godimo.


 
kinta burger.jpgUSol Kinta Burger wathatha isikhundla sokuba uRejistra wase-UJ ngomhla woku-1 kuMasingana 2014. Ngaphambi kwalesi sikhundla ubeyiNhloko eyisiphathimandla yeFakhalithi yeSayensi e-UJ cishe iminyaka eyishumi. 


Iphothifoliyo kaRejistra 
 
Iphothifoliyo kaRejistra inezigaba ezilandelayo: Ukuphathwa Okusenkabeni Kwemfundo, Ukuphatha Okusenkabeni, Ukubuswa Kwesikhungo, neZemipilo neMpilonhle.  


Ukuphathwa Okusenkabeni Kwemfundo (CAA)

Ukuphatha Okusenkabeni kusho ukuphathwa nokubuswa kwenguqunguquko yempilo yemfundo yomfundi, ukusuka ekufakweni kwesicelo ukuya ekutholeni iziqu. Isigaba sinendawo yokubhalisa, indawo yokubhalwa kwabafundi; Ukuxhumanisa amaFakhalithi; Ukuxhumanisa i-HEMIS; ukwenziwa kwezinhlelo zesikhathi neminye imisebenzi evamile yokuphatha okusenkabeni.
 
Ukubhalisa e-UJ
I-UJ ihamba phambili ngokubhalisa nge-inthanethi okufaka i-elekhtroniki ne-imeyili ezenzekalelayo ephendulayo yize ukubhalisa ngokoqobo kulokhu kwamkelekile.  
 
Indawo Yokubhalwa Kwabafundi
Indawo Yokubhalwa Kwabafundi (SEC) inesibopho sokuqoqa imininingwane esezicelweni zokubhalisa, ukuhlolwa kwazo nokwamukelwa kwabafundi abazoqala ukufunda. Indawo esenkabeni yezingcingo yesekwe izikhungo zemisebenzi kuwo wonke amakhampasi.

Ukuxhumanisa amaFakhalithi
Kunohlelo olukabili lokubusa njengoba ifakhalithi ngayinye ineNhloko Yokuphatha iFakhalithi ebika kuNhloko eyisiphathimandla, kodwa ekugcineni uRejistra wuyena onokubika ngokusebenza ngokuyikho koKuphathwa kwezemfundo.

Ukutholwa kweziqu
Isigaba sinesibopho ngokuhlelwa kwemininingwane yokwethweswa kweziqu okusezingeni kwabafundi abayizi-10 000 unyaka nonyaka.

Ukuxhumanisa i-HEMIS
Ukuhlolwa kwemininingwane yabafundi bangaphandle yonyaka nonyaka kwethulwe ku-DHET yihhovisi likaRejistra.    

Ukuhlelwa kwesikhathi
Ngenani eliphezulu labafundi, ukuhlelwa kwesikhathi kuhlala kuyinselele eyindida kodwa yenziwa lula ngokubeka isofthiwe yokufundisa esezingeni eliphezulu impela nohlelo lwesikhathi sokuhlola nalo kanjalo.
 

Ukubuswa Kwesikhungo

Ihhovisi Lokubuswa Kwesikhungo lisebenza ngaphakathi kwesimo esibanzi seNyuvesi futhi lihambisa ukwethulwa kwezidingo nohlaka lwezomthetho weRiphabhlikhi yaseNingizimu Afrika, Umthetho 101 Wemfundo Ephakeme we-1997 (njengoba uchitshiyelwe), umthetho wenhlangano yeNyuvesi yase-Johannesburg nombono, umsebenzi, amagugu kanye nemigomo yeNyuvesi. Izimpiko eziseHhovisi Lokubuswa Kwesikhungo zifaka Ukuphathwa Kwamarekhodi (angamaphepha nasekhompyutheni); Ukuphathwa Kwenkontileka; Ukubuswa Kwesikhungo Nokuphatha Ngokuvumelana.

Ukuphathwa Kwamarekhodi
Lolu phiko lubhekene nokugcina amarekhodi abalulekile ngokomthetho nangokuvumelana kwezinhlaka, ukusuka ekuqaleni aze ayolahlwa noma agcinwe.

Ukuphathwa Kwezinkontileka
Ukuphathwa Kwenkontileka kubhekene nokuphathwa komjikelezo wemibhalo esayiniwe esemthethweni.

Ukubuswa Kwesikhungo Nokuvumelana
Lolu phiko lubhekene nokuqokwa nokukhethwa kwezinhlangano zomthetho; okhomishane bezifungo; izimiso zezemfundo, ukulawulwa kwezinqubomgomo; izinhlu zeSigele nobulungu bamakomiti esigele; ukuhlolwa kwamabhuku okuvumelekile nemikhankaso yokuqwashisa ngemithetho emisha, imithetho nezimiso zemfundo ephakeme.