Registrar's Portfolio Registrar Portfolio


Registrar Portfolio

Skip Navigation LinksHome About Us Registrar's Portfolio


 Welcome


kinta burger.jpgProf Kinta Burger took up office as UJ’s Registrar on 01 January 2014. Prior to this position she was the Executive Dean of the Faculty of Science at UJ for almost 10 years. 

Registrar’s Portfolio
 ​
The Registrar’s portfolio consists of the following divisions: Central Academic Administration (CAA), Central Administration; Corporate Governance; th​e Unit for Quality Promotion (UQP); and Health and Wellness.  ​


 


​​Central Academic Administration (CAA)

Academic Administration refers to the management and governance of the academic lifecycle of the student, from application to graduation. The division consists of Registration; the Student Enrolment Centre; Faculty coordination; HEMIS coordination; Timetabling and other general academic administration matters.​

 
Registrati​​on at UJ
UJ is at the fore front of online registration, which includes electronic selections and automated email response although manual registrations are also accepted. 
 
Student Enrolment Centre​
The Student Enrolment Centre (SEC) is responsible for capturing data form applications, assesses applications and placement of prospective students. The centralised Call Centre is supported by information service points on all campuses.

 
Faculty Coordination
A dual governance system exists as each faculty has a Head of Faculty Administration reporting to the relevant Executive Dean, but the Registrar is ultimately accountable​ for the quality of academic administration.

 
Graduation
The division is responsible for the graduation logistics of on average 10 000 UJ graduates annually.

 
HEMIS coordination
The annual external student data audit is submitted to DHET via the Registrar’s Office.   

 
Timetabling
With the large number of students, timetabling remains a complex challenge but is simplified by means of optimisation software for lecturing, and assessment timetable optimisation as well as by space systems.

 

Central Administration

Central Administration comprises the Graphics Studio, the Postal Services Unit and the University Secretariat.

 
The Graphic Studio is the in-house design studio of the University and is responsible for the conceptualising, designing and implementing the concept to a press ready product.

   
Postal services
Although UJ focuses on electronic correspondence, the Postal Services Unit is responsible for the distribution and dispatch of mail on all campuses for both students and staff members.


 
University Secretariat
The University Secretariat provides professional secretarial support to Council and Council committees, Senate and identified Senate committees, MEC and MEC sub-committees, joint committees of the Council and Senate, and the Council and the MEC.


Corporate Governance

​The departments within the Corporate Governance Office include Records Management (paper and electronic); Contract Management; Legal Services and Corporate Governance Compliance Management. The Corporate Governance Office functions within the broader University context and aligns its service delivery with the legislative framework of the Republic of South Africa, the Higher Education Act 101 of 1997 (as amended), the Institutional Statute of the University of Jo​​hannesburg and the vision, mission, values and goals of the University.​

 • Records Management
This subdivision is responsible for securing vital records according to legislative and compliance frameworks, from development to destruction or archiving of records. 
Contact person: Nicolette Olivier 011 559 4902 or nicoletteo@uj.ac.za.

 • Contract Management
Contract Management is responsible for the life cycle management of signed legal documents. The signed legal documents are scanned and captured in EDRMS and all hard copies are kept in secured conditions and made available to contract owners on request. 
Contact person: Werda Carstens 011 559 4217 or wcarstens@uj.ac.za.

 • Legal Services
Legal Services is responsible for litigation matters, ranging from opinions to legislation as well as for contractual input. 
Contact number for litigation matters: Eugene Bascerano 011 559 4727 or eugeneb@uj.ac.za. 
Contact number for contractual input: Corlia van der Walt 011 559 3267 or corliavdw@uj.ac.za.

 • Corporate Governance compliance
This division takes responsibility for nominations and elections of statutory bodies; access to information; commissioners of oaths; academic regulations, policy development and revision; senate lists and membership of senate committees; compliance audits and awareness campaigns of new acts, rules and regulations within higher education. 
Contact person for qualification verification: Rosinah Mathe 011 559 4342 or rmathe@uj.ac.za; OR www.qvs.co.za​
Contact person for compliance: Elize de Wet 011 559 4894 or edewet@uj.ac.za. 
Website for request for information about the University from an external organisation or person: www.ujpaia.ac.za​


kinta burger.jpgProf. Kinta Burger het op 1 Januarie 2014 die amp as UJ se Registrateur aanvaar. Voordat sy hierdie pos beklee het, was sy vir amper 10 jaar die Uitvoerende Dekaan van die Fakulteit Natuurwetenskappe aan UJ. 

Registrateur se portefeulje
 
Die Registrateur se portefeulje bestaan uit die volgende afdelings: Sentrale Akademiese Administrasie; Sentrale Administrasie; Korporatiewe Beheer; die Eenheid vir Gehaltebevordering; en Gesondheid en Welstand.
Sentrale Akademiese Administrasie

Akademiese Administrasie verwys na die bestuur en beheer van die akademiese lewensiklus van die student, vanaf aansoek tot graduering. Die Afdeling bestaan uit Registrasie; die Studente-inskrywingsentrum; Fakulteitskoördinering; HEMIS-koördinering; Rooster en ander algemene akademiese administratiewe aangeleenthede.​
 
Registrasie aan UJ
UJ is op die voorpunt van aanlyn registrasie, wat elektroniese keuring en geoutomatiseerde e-posantwoorde insluit, hoewel handregistrasie ook aanvaar word.  
 ​
Studente-inskrywingsentrum
Die Studente-inskrywingsentrum lê data van aansoeke vas, assesseer aansoeke en plaas voornemende studente. Die gesentraliseerde Oproepsentrum word deur inligtingsdienspunte op al die kampusse ondersteun.

Fakulteitkoördinering
'n Dubbele beheerstelsel bestaan, aangesien elke fakulteit 'n Hoof van Fakulteitsadministrasie het wat aan die betrokke Uitvoerende Dekaan rapporteer, maar die Registrateur is uiteindelik toerekenbaar vir die gehalte van akademiese registrasie.

Grad​​​uering
Hierdie afdeling is verantwoordelik vir die gradueringslogistiek van gemiddeld 10 000 UJ-gegradueerdes jaarliks.

HEMIS-koördinering
Die jaarlikse eksterne studentedata-oudit word by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding via die Registrateur se kantoor ingedien.    
Rooster
Met die groot aantal studente bly die opstel van die rooster 'n komplekse uitdaging, maar word vereenvoudig deur optimeringsagteware vir doseerwerk en assesseringsroosteroptimisering asook ruimtestelsels.
 

Sentrale Administrasie

Sentrale Administrasie bestaan uit die Grafiese Ateljee die Posdienste, en die Universiteitsekretariaat.

Grafiese Ateljee
Die Grafiese Ateljee is die interne ontwerp-ateljee van die Universiteit en is verantwoordelik vir die konseptualisering, ontwerp en implementering van die konsep tot 'n persklaarproduk.

Posdienste
Hoewel UJ op elektroniese korrespondensie fokus, is die Posdienste verantwoordelik vir die verspreiding en versending van pos op al die kampusse vir studente en personeel.

Universiteitsekretariaat
Die Universiteitsekretariaat verskaf professionele sekretariële ondersteuning aan die Raad en Raadskomitees, die Senaat en geïdentifiseerde Senaatskomitees, die UBK en UBK-subkomitees en gesamentlike komitees van die Raad en Senaat.


Taaleenheid

Die Taaleenheid verskaf ondersteuning rakende taalversorging en vertaaldienste aan die Universiteit volgens die UJ-Taalbeleid.  
 

Korporatie​we Beheer

Die afdelings in die Kantoor van Korporatiewe ​Beheer sluit Rekordbestuur (papier en elektronies); Kontrakbestuur; Regsdienste en Korporatiewe Beheervoldoeningsbestuur in. Die Kantoor van Korporatiewe Beheer funksioneer binne die breër Universiteitskonteks en bring sy dienslewering in ooreenstemming met die wetgewende raamwerk van die Republiek van Suid-Afrika, die Wet op Hoër Onderwys 101 van 1997 (soos gewysig), die Institusionele Statuut van die Universiteit van Johannesburg en die visie, missie, waardes en doelwitte van die Universiteit.

 • Rekordbestuur
Hierdie onderafdeling moet noodsaaklike rekords volgens wetgewende en voldoeningsraamwerke beveilig, vanaf ontwikkeling tot vernietiging of argivering van rekords. Kontakpersoon: Nicolette Olivier 011 559 4902 of nicolette@uj.ac.za

 • Kontrakbestuur
Kontrakbestuur is verantwoordelik vir die lewensiklusbestuur van ondertekende regsdokumente. Die ondertekende regsdokumente word geskandeer en in EDRMS vasgelê en alle drukstukke word veilig bewaar en op versoek aan kontrakeienaars beskikbaar gestel. Kontakpersoon: Werda Carstens 011 559 4217 of wcarstens@uj.ac.za.

 • Regsdienste
Regsdienste is verantwoordelik vir litigasiesake, wat strek van menings tot wetgewing asook kontraktuele inset. Kontaknommer vir litigasiesake: Eugene Bascerano 011 559 4727 of eugeneb@uj.ac.za. Kontaknommer vir kontraktuele inset: Corlia van der Walt 011 559 3267 of corliavdw@uj.ac.za.

 • Korporatiewe Beheervoldoening
Hierdie afdeling aanvaar verantwoordelikheid vir nominasies en verkiesings van statutêre liggame; toegang tot inligting; kommissarisse van ede; akademiese regulasies, beleidsontwikkeling en hersiening; Senaatslyste en lidmaatskap van Senaatskomitees; voldoeningsoudits en bewusmakingsveldtogte van nuwe wette, reëls en regulasies in hoër onderwys. Kontakpersoon vir verifiëring van kwalifikasies: Rosinah Mathe 011 559 4342 of rmathe@uj.ac.za; OF www.qvs.co.za. Kontakpersoon vir voldoening: Elize de Wet 011 559 4894 of edewet@uj.ac.za Webwerf vir inligtingversoeke oor die Universiteit deur 'n eksterne organisasie of persoon: www.ujpaia.ac.za


kinta burger.jpgProf Kinta Burger o thomile go šoma bjalo ka Moretšistra wa UJ ka la 01 Pherekgong 2014. Pele ga mošomo wo e be e le Hlogophethiši ya Fakhalithi ya Saense ka mo UJ mengwaga e 10. 

Sehlopha sa Moretšistra
 
Sehlopha sa Moretšistra se hlamile ke dikarolo tše di latelago: Taolo ya Dithuto ya Bogare (CAA), Taolo ya Bogare; Taolo ya Setheo; Lekala la Tšwetšopele ya Boleng (UQP); le Maphelo le Boiketlo.  
Taolo ya Dithuto ya Bogare (CAA)

Taolo ya dithuto e ra gore taolo le pušo ya bophelo bja tša dithuto bja moithuti, go tloga go kgopelo go ya go pheto ya dithuto. Karolo e hlamilwe ke Boingwadišo; Senthara ya Boingwadišo bja Baithuti; Kgohlaganyo ya Fakhalithi; kgohlaganyo ya HEMIS; Tlhamo ya Tšhupadipaka le ditaba tše dingwe tša kakaretšo tša taolo ya dithuto.
 
Boingwadišo ka UJ
UJ e etile pele ka go boingwadišo ka inthanete, bjo bo akaretšago dikgetho tša elektroniki le phetolo ya go itiriša ka emeile le ge e le gore boingwadišo ka pampiri le bjona bo a amogelega.  
 
Senthara ya Boingwadišo bja Baithuti
Senthara ya Boingwadišo ya Baithuti (SEC) e rwele maikarabelo a go tsenya tshedimošo go tšwa go dikgopelo, lekola dikgopelo le go beela sekgoba baithuti bao ba holofetšwego. Senthara ya Megala ya bogare e thekgwa ke mafelo a tirelo ya tshedimošo mo dikhamphaseng ka moka.

Kgokaganyo ya Fakhalithi
Mokgwa wa taolo wo o lego ga bedi o gona ka ge fakhalithi e nngwe le e nngwe e na le Hlogo ya Taolo ya Fakhalithi yo a begago go Hlogophethiši ya Lefapha, eupša Moretšistra la bofelo ke yena a rwelego maikarabelo a boleng bja taolo ya dithuto.

Dikape​šo
Karolo ye e rwele boikarabelo bja ditshepedišo tša dikapešo mo go palogare ya dialoga tše 10 000 tša UJ ka ngwaga.

Kgokaganyo ya HEMIS
Tshedimošo ya ka ntle ya tlhakišo ya baithuti e romelwa go DHET ka Kantoro ya Moretšistra.    

Peakanyo ya Lenaneo la Dithuto

​​​Ka palo e ntši ya baithuti, peakanyo ya lenaneo la dithuto e phela e le tlhohlo e kgolo eupša e nolofatšwa ka mokgwa wa lenaneo la khomphutha, le tekolo ya lenaneo la dithuto gammogo le ka mekgwa ya sekgoba.
 
Taolo ya Bogare
Taolo ya Bogare e bopilwe ke Studio sa Meakanyo, Lekala la Ditirelo tša Poso le Bongwaledi bja Yunibesithi.

Studio sa Moakanyo
Studio sa Moakanyo ke studio sa ka mo gare sa moakanyo sa Yunibesithi e bile se rwele maikarabelo a go tla ka dikgopolo, go akanya le go phethagatša kgopolo go ba kgatišo go setšweletša seo se loketšego go gatišwa.

Ditirelo tša Poso
Le ge e le gore UJ e tsepeletše go ngwalelano ya elektroniki, Lekala la Ditirelo tša Poso le rwele maikarabelo a phatlalatšo le thomelo ya mangwalo mo dikhamphaseng ka moka go baithuti le bašomi.

Lekala la Didirišwa tša go Ithuta
Lekala la Didirišwa tša go Ithuta le rwele maikarabelo a taolo ya phahlo, kgokaganyo ya tšweletšo, go reka le dtshepedišo ya go ntšha didirišwa tša go ithuta tšeo di sego gona ka sebopego sa elektroniki.

Lekala la Maleme​​

Lekala la Maleme le aba thekgo mabapi le thulaganyo ya polelo, tirelo ya phetolelo, go Yunibesithi go ya le ka Pholisi ya Maleme ya UJ.
 

aolo ye e Tlemaganego

Mafapha ao a lego ka go Kantoro ya Taolo yeo e Tlemaganego a akaretša Taolo ya Direkoto (pampiri le elektroniki); Taolo ya Kontraka; Ditirelo tša Molao le Taolo ya Kobamelo ya Tshepedišo yeo e Tlemaganego. Kantoro ya Taolo yeo e Tlemaganego e šoma ka kakaretšo ka go Yunibesithi e bile e batametša kabo ya yona ya tirelo ka go tlhako ya molao wa Repabliki ya Afrika Borwa, Molao wa Thuto ya Godimo 101 wa 1997 (bjalo ka ge o fetotšwe), Melao ya Setheo sa Yunibesithi ya Johannesburg le pono, morero, maitshwaro le dinepo tša Yunibesithi.

 • Taolo ya Direkoto
Karolwana ye e rwele maikarabelo a go boloka direkoto tše bohlokwa go ya le ka tlhakamolao le kobamelo ya ditlhakamolao, go tšwa go tlhabollo go ya go tshenyo goba poloko ya direkoto. Motho wa boikgokaganyo: Nicolette Olivier 011 559 4902 goba nicoletteo@uj.ac.za.

 • Taolo ya Kontraka
Taolo ya Kontraka e rwele maikarabelo a taolo ya paka ya dingwalwa tša semolao tšeo di saennwego. Dingwalwa tša semolao tšeo di saennwego di a sekeniwa le go swarwa ka go EDRMS e bile dikhophi ka moka tša pampiri di bolokwa lefelong leo le bolokegilego e bile di tlišwa go beng ba kontraka ka kgopelo. Motho wa boikgokaganyo: Werda Carstens 011 559 4217 goba wcarstens@uj.ac.za.

 • Ditirelo tša Molao
Ditirelo tša Molao di rwele maikarabelo a merero ya ka go kgorotsheko, go tloga ka dikakanyo go ya go molao gammogo le kakanyo go kontraka. Nomoro ya boikgokaganyo ya merero ya ka go kgorotsheko: Eugene Bascerano 011 559 4727 goba eugeneb@uj.ac.za. Nomoro ya boikgokaganyo go dikakanyo tša kontraka: Corlia van der Walt 011 559 3267 goba corliavdw@uj.ac.za.

 • Kobamelo ya Taolo ye e Tlemaganego
Karolo ye e tšea maikarabelo go ditšhišinyo le dikgetho tša ditho tša semolao; phihlelelo ya tshedimošo; baeniši; melawana ya tša dithuto, tlhabollo le tshekatsheko ya pholisi; mananeo a senata le boleloko bja dikomiti tša senata; ditlhakišo tša kobamelo le masolo a temošo a melao e meswa, melawana ka mo go thuto ya godimo. Motho wa boikgokaganyo go nefefatšo ya mangwalo a dithuto: Rosinah Mathe 011 559 4342 goba rmathe@uj.ac.za; GOBA www.qvs.co.za. Motho wa boikgokaganyo go kobamelo: Elize de Wet 011 559 4894 gobaedewet@uj.ac.za. Websaete go kgopela tshedimošo ka ga Yunibesithi go tšwa go mokgatlo goba motho wa ka ntle: www.ujpaia.ac.za.


kinta burger.jpgUSol Kinta Burger wathatha isikhundla sokuba uRejistra wase-UJ ngomhla woku-1 kuMasingana 2014. Ngaphambi kwalesi sikhundla ubeyiNhloko eyisiphathimandla yeFakhalithi yeSayensi e-UJ cishe iminyaka eyishumi. 


Iphothifoliyo kaRejistra 
 
Iphothifoliyo kaRejistra inezigaba ezilandelayo: Ukuphathwa Okusenkabeni Kwemfundo, Ukuphatha Okusenkabeni, Ukubuswa Kwesikhungo, Uphiko Lokuqhubekisa iKhwalithi (UQP) neZemipilo neMpilonhle.  


Ukuphathwa Okusenkabeni Kwemfundo (CAA)

Ukuphatha Okusenkabeni kusho ukuphathwa nokubuswa kwenguqunguquko yempilo yemfundo yomfundi, ukusuka ekufakweni kwesicelo ukuya ekutholeni iziqu. Isigaba sinendawo yokubhalisa, indawo yokubhalwa kwabafundi; Ukuxhumanisa amaFakhalithi; Ukuxhumanisa i-HEMIS; ukwenziwa kwezinhlelo zesikhathi neminye imisebenzi evamile yokuphatha okusenkabeni.
 
Ukubhalisa e-UJ
I-UJ ihamba phambili ngokubhalisa nge-inthanethi okufaka i-elekhtroniki ne-imeyili ezenzekalelayo ephendulayo yize ukubhalisa ngokoqobo kulokhu kwamkelekile.  
 
Indawo Yokubhalwa Kwabafundi
Indawo Yokubhalwa Kwabafundi (SEC) inesibopho sokuqoqa imininingwane esezicelweni zokubhalisa, ukuhlolwa kwazo nokwamukelwa kwabafundi abazoqala ukufunda. Indawo esenkabeni yezingcingo yesekwe izikhungo zemisebenzi kuwo wonke amakhampasi.

Ukuxhumanisa amaFakhalithi
Kunohlelo olukabili lokubusa njengoba ifakhalithi ngayinye ineNhloko Yokuphatha iFakhalithi ebika kuNhloko eyisiphathimandla, kodwa ekugcineni uRejistra wuyena onokubika ngokusebenza ngokuyikho koKuphathwa kwezemfundo.

Ukutholwa kweziqu
Isigaba sinesibopho ngokuhlelwa kwemininingwane yokwethweswa kweziqu okusezingeni kwabafundi abayizi-10 000 unyaka nonyaka.

Ukuxhumanisa i-HEMIS
Ukuhlolwa kwemininingwane yabafundi bangaphandle yonyaka nonyaka kwethulwe ku-DHET yihhovisi likaRejistra.    

Ukuhlelwa kwesikhathi
Ngenani eliphezulu labafundi, ukuhlelwa kwesikhathi kuhlala kuyinselele eyindida kodwa yenziwa lula ngokubeka isofthiwe yokufundisa esezingeni eliphezulu impela nohlelo lwesikhathi sokuhlola nalo kanjalo.
 

Ukuphatha Okusenkabeni (CAA)

Ukuphatha Okusenkabeni kuqukethe Istudiyo Sezithombe, Uphiko lwezilimi, Uphiko Lwemisebenzi Yeposi, Uphiko Lwezincwadi Zokufunda kanye Nobubhalane Benyuvesi.

Istudiyo Sezithombe
Istudiyo Sezithombe siyistudiyo sokuklama sangaphakathi senyuvesi kanti sibhekene nokucabanga, nokuklama nokusebenzisa umqondo emkhiqizweni osulengele ukushicilelwa.

imisebenzi yeposi
Yize i-UJ igxile ekuhambiseni imiyalezo ngombiko mbani, Uphiko lwemisebenzi yeposi luzibophezela ekusabalaliseni nasekuhambiseleni abafundi nabafundisi iposi kuwo wonke amakhampasi.


Ububhalane benyuvesi
Ububhalane benyuvesi buhlinzeka ngobunobhala obunobuchwepheshe kuNhlangano nakumakomiti enhlangano, kuSigele nakumakomiti aziwayo eSigele eNhlangano, kuMalungu eKomiti Leziphathimandla, nakumakomiti amancane Amalungu eKomiti Leziphathimandla, amakomiti ahlanganisiwe eNhlangano neSigele, neNhlangano naMalungu nakuMalungu eKomiti Leziphathimandla.


Uphiko Lwezilimi

Uphiko Lwezilimi luhlinzeka ngemisebenzi emayelana nokuhlela imibhalo, yokuhumushela inyuvesi ngokwenqubomgomo yolimi.

Ukubusw​a kwesikhungo

Izigaba ezingaphansi kwehhovisi lokubuswa kwesikhungo zifaka Ukuphathwa kwamarekhodi (amaphepha ne-elekhthroniki); Ukuphathwa kwenkontileka; Imisebenzi yezomthetho nokuphathwa kokuthobela ukubuswa kwesikhungo. Ihhovisi lokubuswa kwesikhungo lisebenza phakathi nenyuvesi nobubanzi kanti lihambisa imisebenzi eliyenzayo nohlaka lokukhishwa kwemithetho eRiphabhlikhi yaseNingizimu Afrika, Umthetho 101 wemfundo ephakeme we-1997 (njengokuchibiyelwa), Imithetho yeSikhungo seNyuvesi yase-Johannesburg umbono, umsebenzi, amagugu kanye nemigomo yenyuvesi.

 • Ukuphathwa Kwamarekhodi
Lesi sigatshana sibhekene nokuvikela amarekhodi abalulekile ngokokukhishwa kwemithetho nezinhlaka zokuthobela, ukusuka ekuqaleni ukuya ekudatshulweni kwawo noma agcinwe lapho kubekwa okudala khona. Umuntu othintwayo: u-Nicolette Olivier 011 559 4902 noma nicoletteo@uj.ac.za.

 • Ukuphathwa Kwenkontilaka
Ukuphathwa Kwenkontilaka kunesibopho sokuphathwa kwenguquko yempilo yemiqulu esemthethweni esayiniwe. Imiqulu esemthethweni esayiniwe iyaskenwa ifakwe ku-EDRMS nawo wonke amakhophi angamaphepha agcinwe ezimweni ezivikelekile anikezwe abanini zinkontilaka uma bewacela. Umuntu othintwayo: u-Werda Carstens 011 559 4217 noma wcarstens@uj.ac.za.

 • Imisebenzi Yomthetho
Imisebenzi Yomthetho inesibopho sezindaba zombango, ukusuka kumibono ukuya kumthetho kanye nokubandakanyeka kwenkontilaka. Umuntu othintwayo: u-Werda Carstens 011 559 4217 noma wcarstens@uj.ac.za. Inombolo engathintwa ngezindaba zombango: eka-Eugene Bascerano 011 559 4727 noma eugeneb@uj.ac.za. Inombolo ethintwayo ngemibono yenkontikala: eka-Corlia van der Walt 011 559 3267 noma corliavdw@uj.ac.za Inombolo engathintwa ngokubandakanyeka kwenkontilaka: eka-Corlia van der Walt 011 559 3267 noma corliavdw@uj.ac.za.

 • Ukuthobela ukuphathwa kwesikhungo
Lesi sigaba sinesibopho sokuqoka nokukhetha izinhlangano ngokomthetho: ukuba nokufinyelela ulwazi, okhomishane bezifungo; imithetho yemfundo, ukumiswa nokubuyekezwa kwenqubomgomo, izinhlu zesigele nobulungu bamakomiti esigele; ukuhlola okuvumelana kahle nemikhankaso yokuqwashisa ngemithetho emisha, imithetho nezimiso emfundweni ephakeme. Umuntu othintwayo ukuqinisekisa iziqu: u-Rosinah Mathe 011 559 4342 noma rmathe@uj.ac.za; NOMA www.qvs.co.za. Inombolo yezindaba zombango: eka-Eugene Bascerano 011 559 4727 noma eugeneb@uj.ac.za. Umuntu othintwayo kukuvumelana: u-Elize de Wet 011 559 4894 noma edewet@uj.ac.za Isizindalwazi sokucela ulwazi ngenyuvesi ukusuka enhlanganweni noma kumuntu wangaphandle: www.ujpaia.ac.za.​