Post-Doctoral Fellows

Name

Supervisor(s)

​​Current Post-Doctoral fellowsDr Tyler Brede​nkamp 
Dr Leah Matsinha
Dr Kamleah Kumar 
Dr Denis Ngumbu Muhunga   
Dr Joe Ndolomingo
Dr Mulisa Nemanashi 
Dr Jihyang Noh     
Dr Ephraim Vunain 
Dr Deb Kumar Nandi   
Dr Rasmita Barik
Dr Bhawna Uprety            
Prof C Holzapfel
Dr B Makhubela 
Dr B Makhubela
Dr B Makhubela
Prof R Meijboom
Prof R Meijboom
Prof R Meijboom
Prof R Meijboom
Prof K Mallick 
Prof K Mallick 
Dr C Arderne