IsiZuluWamkelekile kuwebhusayithi yeSigaba Sezilimi, esinye sezingu ngqa phambili emkhakheni wezilimi nasekuqeqesheni abahumushi, abatoliki nabahleli bemibhalo​

Lapha sikwethulela ulwazi lwamanje ngokuqukethwe izinhlelo zethu nabafundisi abazethulayo, kanye nemininingwane yokusithinta nezinye izindaba okufanele zaziwe ngeSigaba sethu.

ISigaba sibona umsebenzi waso njengothuthukisa ukuqwashisa okuhlolisisayo ngokubaluleka kolwazi okuyilona lwezindlela lezo ulimi nemibhalo esebenza ngayo njengezingxenye ezibalulekile zakho konke ukuxhumana okunempumelelo, ngokuqeqesha abafundi ukuthi basebenze ngolimi nemibhalo nokuthi benze ucwaningo emikhakheni ehlukene ukuze bahlonyiswe ngokuba abasebenzisa izilimi.​​