Skip Navigation LinksJac-Conradie Jac Conradie

Jac Conradie​​  

Professor
Departement Afrikaans

Dosent

Prof. Jac Conradie is begin 1975 as lektor in die Departement Afrikaans en Nederlands aan die Randse Afrikaanse Universiteit aangestel met Taalgeskiedenis en Sintaksis as vernaamste leeropdragte. Op honneursvlak bied hy van tyd tot tyd Taalgeskiedenis, Oudnoors, Goties, Middelnederlands, Nederlandse literatuur tot 1900, Sintaksis en Taalversorging aan. Hy word in 1980 tot senior lektor, in 1988 tot medeprofessor en in 2002 tot professor bevorder.  Prof. Conradie het einde 2009 afgetree, maar is steeds werksaam as navorser en deeltyds by onderrig en studieleiding betrokke.

Studie

Hy behaal aan die Universiteit van Stellenbosch die grade B.A. (1965), B.A. Honneurs (1967, cum laude) en M.A. (1969). In 1972 behaal hy die doctoraal in Algemene Taalwetenschap aan die Rijksuniversiteit Utrecht en in 1979 die Ph.D. aan die Universiteit van die Witwatersrand.

Hy behaal aan die Universiteit van Stellenbosch die grade B.A. (1965), B.A. Honneurs (1967, cum laude) en M.A. (1969) op grond van ’n verhandeling getiteld . In 1972 behaal hy die doctoraal in Algemene Taalwetenschap aan die Rijksuniversiteit Utrecht en in 1979 die Ph.D. aan die Universiteit van die Witwatersrand op grond van ’n proefskrif getiteld .

Prof. Conradie is lid van verskeie plaaslike en oorsese vakverenigin​gs, onder meer die S.A. Vereniging vir Neerlandistiek, die Linguistevereniging van Suider-Afrika, die International Society for Historical Linguistics, die Societas Linguistica Europaea en die Internationale Vereniging voor Neerlandistiek.

Hy was die oprigter en van 1990 tot 1996 die eerste redakteur van die Suider-Afrikaanse Tydskrif vir Middeleeuse en Renaissancestudies, waarvan hy tans nog redaksielid is, en is lid van die redaksiekomitee van die tydskrif Lexikos (uitgegee deur die Buro van die WAT).

Van die volgende boeke is hy outeur of medeouteur

1986: Taalgeskiedenis. Pretoria: Academica.

1992: Mariken van Nieumeghen, teksuitgawe (met W.F. Jonckheere). Pretoria: HAUM-Literêr.

2001: Präteritumschwund und Diskursgrammatik (met Werner Abraham). Amsterdam: John Benjamins.

2001: Shuters Junior Woordeboek (met A. Blacquiére, P. Hoyle en C.I. Thomson). Pietermaritzburg, Kaapstad, Randburg: Shuter & Shooter.

Die volgende artikels verskyn onder meer uit sy pen

1981: "Die ontwikkeling van die Afrikaanse voltooide deelwoord I: 1652-1875." Tydskrif vir Geesteswetenskappe 21(4):275-284.

1982: "Die ontwikkeling van die Afrikaanse voltooide deelwoord II: 1875-1978." Tydskrif vir Geesteswetenskappe 22(2): 96-1O9.

1985: "Die normering van Afrikaanse Bybeltaal." In: R.P. Botha en M. Sinclair (reds.) Norme vir taalgebruik, Spil Plus 1O, Universiteit van Stellenbosch, pp.464-87.

1987: "Hoe om die kind nie by sy naam te noem nie." In: G.J. van Jaarsveld (red.) Wat bedoel jy; studies oor taalhandelinge in Afrikaans. Pretoria: Serva, pp. 95-106.

1987: "Semantic change in modal auxiliaries as a result of speech act embedding." In: M. Harris en P. Ramat (eds.) Historical development of Auxiliaries. Berlyn, ens.: Mouton de Gruyter, pp.171-18O.

1987: "Afrikaans: enkele lyne in 'n kragveld." In: H. du Plessis en T. du Plessis (reds.) Afrikaans en taalpolitiek. Pretoria: H.A.U.M., pp.187-92.

1988: "Trois cents ans de presence française dans la langue afrikaans" ("La langue"). In: Trois cents ans de presence française en Afrique du Sud, Geleentheidspublikasie van die Dept. Frans, RAU, pp.8-15.

1992: "Tempus in Afrikaanse Bybelvertalings." Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Taalkunde 10(2):60-7.

1992: "Beating about the truth; on the development of modal adverbs in Afrikaans." Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Taalkunde 10(4):224-9.

1993: "Traffic between the pragmatic and structural levels." In: Jaap van Marle (ed.) Historical Linguistics 1991. Amsterdam: John Benjamins, pp.71-85.

1994: "Van hoeveel tot houding: oor die subjektivering van enkele Afrikaanse kwantore." In: G.O. Olivier en A. Coetzee (reds.) Nuwe perspektiewe op die geskiedenis van Afrikaans; studies opgedra aan E.H. Raidt. Halfweghuis: Southern.

1994: "Het modale hulpwerkwoord: gebruiksverschillen tussen het Nederlands en het Afrikaans." In: Neerlandica Wratislaviensia VII. (= Acta Universitatis Wratislaviensia no. 1640), pp.277-87.

1995: "Die partikel mos: 'n semantiese verkenning." In: A. Coetzee (red.) Hoe beteken dit alles? Supplement 28 van S.A. Tydskrif vir Taalkunde, pp.45-55.

1995: "Nederlandse partikels en Afrikaanse beleefdheid." In: T.A.J.M. Janssen, P.G.M. Klein en A.M. Musschoot (reds.) Nederlands in culturele context (Handelingen Twaalfde Colloquium Neerlandicum). Antwerpen: Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, pp.309-323.

1995: "On subjectification in modal adverbs." In: H. Andersen (red.) Historical Linguistics 1993. (= Current Issues in Linguistics vol. 124) Amsterdam: John Benjamins, pp.93-103.

1996: "Adverbiale en verbale modaliteit: vinkel en koljander?" In: Kotze, E. (red.) S.A. Linguistiek/S.A. Linguistics 1995. Seminare, simposia en lesings no. B23. Port Elizabeth: UPE, pp.44-54.

1997: "En toen was er koffie ..." Taal en tongval. Tijdschrift voor Dialectologie. Themanr. 9, pp. 67-75.

1998: "Zal dit weekeinde de Victoria Amazonica bloeien? Enkele syntactische verschillen tussen het Nederlands en het Afrikaans." In: H. Brems et al. (reds.) Nederlands 200 jaar later. Handelingen Dertiende Colloquium Neerlandicum, Leiden, 24-30 Aug. 1997. Münster: Nodus-Publ., pp.327-352.

1998: "Preteritumverlies in vroeë Afrikaans." Tydskrif vir Geesteswetenskappe 38(1):6-20.

1998: "Tempusgebruik in Afrikaanse narratiewe." S.A. Tydskrif vir Taalkunde/S.A. Journal of Linguistics 16(2):37-43.

1999: "Preterite loss in early Afrikaans." Folia Linguistica XXXIII/1 (Special issue: Characteristic properties of spoken vernaculars), pp. 19-38.

1999: "Nederlandse en Afrikaanse zinsbouw contrastief bezien." Neerlandica Wratislaviensia X: 269-279.

1999: "Emotiewe taal en emosionele uiting in Mariken van Nieumeghen." In: D. van der Berg (red.) Oorbrugging – ’n huldigingsbundel vir Wilfred Jonckheere. Howick: Brevitas, pp. 11-17.

2001: "Structural iconicity: The English -S- and OF-genitives." In: Olga Fisher & Max Nänny (eds). The motivated sign. Iconicity in Language and Literature 2. Amsterdam: John Benjamins, pp. 229-247.

2001: "Hond se gedagte en nog ’n paar ingewings oor se." In: A. Carstens en H. Grebe (reds.) Taallandskap; huldigingsbundel vir Christo van Rensburg. Pretoria: Van Schaik, pp. 30-40.

2001: "Die uiting van emosie in enkele Middelnederlandse tekste." Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans 7 (2):110-30.

2003: "The iconicity of Afrikaans reduplication." In: Wolfgang G. Müller & Olga Fischer (eds.) From sign to signing - Iconicity in language and literature 3. Amsterdam: John Benjamins, pp. 203-224.

2003: "Voltooide deelwoorde in verklarende Afrikaanse woordeboeke." In: W. Botha (red.) ’n Man wat beur . Huldigingsbundel vir Dirk van Schalkwyk. Stellenbosch: Buro van die WAT, pp. 174-182.

2003: "Isomorphism and language change." In: Barry J. Blake & Kate Burridge (eds.) Historical Linguistics 2001. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins, pp. 71 – 85.

2004: "Afrikaans as Suid-Afrikaanse lingua franca." In: F.I.J. van Rensburg (red.). Afrikaans – lewende taal van miljoene. Pretoria: Van Schaik, pp. 147-155.

2004: "Verb sequence and placement: Afrikaans and Dutch compared." In W. Abraham (ed.) Focus on Germanic Typology. (Series Studia Typologia 6). Berlin: Akademie Verlag, pp. 153 – 168.

2004: "Ikonisiteit en Afrikaanse reduplikasie," Tydskrif vir Taalonderrig 38(2): 334-348.

2004: "Nederlandse zeemanstaal in Afrika verzeild." In: S.Kiedron & A. Kowalska-Szubert (reds.) Thesaurus polyglottus et flores quadrilingues; Festschrift für Stanislaw Predota zum 60. Geburtstag. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza ATUT, pp. 57-63.

2006: “Defleksie en grammatikalisasie: die Afrikaanse hulpwerkwoord het”, Tydskrif vir Taalonderrig/Journal for Language Teaching 40(1): 86-98.
                                                        
2007: “Werkwoordsclusters in contrast: het Nederlands en het Afrikaans”, in Jane Fenoulhet et al., reds. Neerlandistiek in Contrast; Bijdragen aan het Zestiende Colloquium Neerlandicum. Amsterdam: Rozenberg Publishers, pp. 247-260.

2007: “The final stages of deflection: The case of Afrikaans het ‘have’”, in Joseph C. Salmons & Shannon Dubenion-Smith, eds. Historical Linguistics 2005. Selected papers from the 17th International Conference on Historical Linguistics, Madison, Wisconsin, 31 July – 5 August 2005. (Series: Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Science, Vol. 284). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, pp. 207-221.

2007: “Die Afrikaanse partikel ewe/effe(ns) in vergelyking met Nederlands even/effe(n), Duits eben en Engels even”. Southern African Linguistics and Applied Language Studies 25(3):277-289. 

Kontakbesonderhede

Tel: 27 (011) 011 559 2700
Auckland Park , Kingsway Kampus, B Ring 507
E-pos

​​